Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy. (Věstník MŠMT, 2005) Poradenské a preventivní programy odráží specifika dané školy i regionu a služby poskytované školou jsou koordinovány se službami školských poradenských zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče) v regionu. Realizace pedagogicko-psychologického poradenství na škole předpokládá vytvoření vnitřního systému komunikace ve škole, na kterém se podílí ředitelka školy ve spolupráci především s třídními učiteli, učiteli volby povolání, učiteli-metodiky pro práci s nadanými žáky, případně dalšími pedagogy. (Věstník MŠMT, 2005)

Program/plán poradenských služeb na škole

Program pedagogicko-psychologického poradenství zpracovává a každoročně aktualizuje tým poradenských pracovníků školy, konzultuje jej s pracovníky vytvářející konzultační tým pro poskytování poradenských služeb ve škole a poté předkládá ke schválení řediteli školy. Program pedagogicko-psychologického poradenství (školního poradenského pracoviště) naplňuje především tyto cíle:
  • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů,
  • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
  • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
  • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
  • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
  • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
  • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
  • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
  • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.
 

Pracovníci školního poradenského pracoviště

Výchovný poradce

Mgr. Radka Hlaváčová

Konzultace ohledně výchovných a výukových problémů včetně doporučení odborných pracovišť, konzultace nastavení podpůrných opatření pro žáky SVP.

Metodik prevence

Ing. Jana Karásková

Organizační zajištění preventivních programů aktuálně cílené na konkrétní třídy a žáky.

Kariérový poradce

Mgr. Jana Procházková

Poradenství v oblasti volby povolání a přijímacího řízení na SŠ