Roční plán

I. Péče o žáky s výchovnými a výukovými obtížemi
 • správa databáze integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tvorba přehledů pro učitele
 • konzultace problémů s učiteli
 • konzultace individuálních vzdělávacích plánů s rodiči a učiteli
 • pomoc učitelů při tvorbě individuálně vzdělávacího plán (IVP), konzultace vzdělávacích postupů a metod dle IVP
 • sledování stupně nápravy
 • zajišťování podkladů pro vyšetření v PPP, konzultace se školním speciálním pedagogem
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči a jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • metodická pomoc začínajícím pedagogům
 • přechod žáků 5. ročníku na II. stupeň (spolupráce s vyučujícími)
 • vytipování problémových žáků po stránce kázeňské
 • konzultace s rodiči problémových žáků
 • poskytnutí pomoci žákům, rodičům i učitelům
 • snažit se o společné řešení problému
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními(ŠPZ): PPP Hořovice, PPP Králův Dvůr - Počaply atd.
   II. Volba povolání
 • poskytnout žákům 9. ročníku všechny dostupné informace ohledně studijních oborů
 • zajištění skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích ÚP a poskytování informací žákům a rodičům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek
 • poskytnout základní informace pro rodiče na třídní schůzce (listopad) nebo jiných domluvených schůzkách
 • výběr správného směru povolání
 • pomoc při zpracování přihlášek na SŠ a SOU
 • poradenské pracoviště: ÚP Beroun, Okružní 333/26, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1
   III. Spolupráce se školním metodikem prevence
 • důsledná spolupráce se školním metodikem prevence
 • sledování výskytu rizikových jevů a jejich důsledky
 • prevence negativních jevů -  šikana, kyberšikana, rvačky apod.
 • zdůraznění škodlivosti jakýchkoliv drog, zdůraznit negativní působení drogy na dětský organismus
 • volný čas
 • správná životospráva, zdravý životní styl
 • biorytmy – rytmus dne – střídání – aktivita – odpočinek – hygiena – učení – spánek – stres
  IV. Školní docházka
 • prevence záškoláctví
 • řešení záškoláctví ve spolupráci s třídními učiteli, popřípadě s ředitelem školy
 • sledování systematické práce třídních učitelů – sledování nepřítomnosti, v případě podezření žádat potvrzení lékaře o nemoci, písemné sdělení rodičům – po konzultaci s ředitelem školy
 • pravidelné pozdní příchody – konzultace s rodiči
   V. Spolupráce s rodiči, s učiteli
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků
 • vedení rodičů k zodpovědnosti za výchovu dítěte
 • poskytování pomoci nejen v konzultačních hodinách
 • ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další postupy pro žáky
 • pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče-učitel, učitel-žák, žák-žák), snaha o společnou domluvu, společné řešení
   VI. Termíny
 • třídní schůzky se zástupci SŠ a SOU …….…………………………………….................nebudou
 • odeslání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou ……….. 31. listopadu
 • odeslání přihlášek na vybrané umělecké školy bez talentové zkoušky ………..31. ledna
 • odeslání přihlášek na SŠ a SOU …………………………………………………………………....1. března
 • termíny přijímacích zkoušek …………….………………………………………………………...... duben
 • talentové zkoušky na uměleckých školách ……………………………………….............leden
 • pomoc žákům a zákonným zástupcům při odvolání v případě nepřijetí ……....květen, červen
   VII.  Webové stránky www.uiv.cz www.msmt.cz www.scio.cz  www.cermat.cz www.poskole.cz www.skolaonline.cz www.infoabsolvent.cz     Obsah: I. Péče o žáky s výchovnými a výukovými obtížemi II. Volba povolání III. Spolupráce s koordinátorem protidrogové prevence IV. Školní docházka V. Spolupráce s rodiči a učiteli VI. Termíny VII. Webové stánky   Poradenská linka Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR (www.ippp.cz) poskytuje na telefonních číslech 283 881 250 telefonické poradenství pro školy a školská zařízení. Tyto poradenské služby jsou určeny pro pedagogické pracovníky, žáky i jejich rodiče. Podmínkou pro poskytování školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí.