Učivo I.třída

Květen

Český jazyk

Hlásky a písmena ď ť ň.

Čtení slov se skupinami dě tě ně, di dy, ti ty, ni ny, bě pě vě mě. Čtení slov se slabikotvorným r, l na konci slov, uvnitř slov.

Procvičování vázaného čtení slov se dvěma souhláskami na konci slov, čtení složitějších víceslabičných slov (chapadla, rampouch). Psaní - psací písmena D,f,F,Y,g,G

Psaní ř,Ř,K,E, L, ch,Ch.         

Psaní slov se skupinami di ti ni dy ty ny dě tě ně bě pě vě mě. Nácvik psaní písmen ď ť ň.

3.diagnostická prověrka čtení.

Matematika

Sčítání a odčítání ve druhé desítce bez přechodu přes základ 10. Sčítání, odčítání. Slovní úlohy.

Geometrické útvary – čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh (opakování)

Anglický jazyk

Pets

Domácí mazlíčci.

Říkanky a písničky.

Poslech s porozuměním, otázky, odpovědi, krátká sdělení, dialogy.

Člověk a svět

Místo, kde žijeme – domov, vlast (rozšiřující učivo).

Věci a činnosti kolem nás – jak lidé cestují, dopravní prostředky.

Lidé kolem nás – práce a volný čas – pracovní povinnosti, povolání, věci a činnosti kolem nás – v obchodě, jak lidé cestují, dopravní prostředky. V divadle.

Člověk a jeho zdraví – mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená. Osobní bezpečí – bezpečné chování v rizikovém prostředí, krizové situace.