Učivo I.třída

  • Český jazyk - Jazyková, sluchová a zraková příprava na čtení, pravolevá orientace, pojmy vpředu, vzadu, před, za. Hlásky a písmena abecedy M m A a L l E e S s O o P p I i U u. Základní hygienické návyky při psaní. Přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní, kresebné cviky velkých tvarů. Psaní jednotlivých tvarů písmen a číslic (čáry, oblouky, zátrhy, ovály, kličky, vlnovky). Psaní číslic 1, 2, 3, 4, 5. Psaní písmen e é l m i í u ú ů.
  • Matematika - Názorný úvod k přirozeným číslům. Třídění předmětů do skupin. Příprava k porovnávání čísel, dvojice. Vyvození čísel a číslic 1, 2, 3, 4, 5. Psaní číslic 1, 2, 3, 4, 5. Sčítání a odčítání v oboru do 5. Geometrické pojmy - vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, hned před, hned za. Geometrické tvary.
  • Člověk a svět - Podzim. Ovoce a zelenina. Listnaté a jehličnaté stromy. Les. Živočichové.
  • Anglický jazyk - Hello! Bye. What´s your name? School. Colours.