Učivo I.třída

  • Český jazyk - Hlásky a písmena abecedy M m A a L l E e S s O o P p I i U u T t J j Y y N n V v. Čtení slabik a jednoduchých slov s otevřenou slabikou. Čtení vět a krátkých textů. Psaní číslic 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Psaní písmen e é l m i í u ú ů a á s o ó p A Á M O t I j J P y ý U Ú n N v V. Opis, přepis, diktát písmen, slabik, slov.
  • Matematika - Vyvození čísel a číslic 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Psaní číslic 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sčítání a odčítání v oboru do 6. Slovní úlohy. Geometrické tvary.
  • Člověk a svět - Zima. Mikuláš. Vánoce.
  • Anglický jazyk - Merry Christmas.