Učivo I.třída

  • Český jazyk - Hlásky a písmena abecedy - Š š R r Au au Ou ou C c H h. Čtení slabik a slov. Čtení vět a krátkých textů.
  • Psaní číslic. Psaní písmen - š Š r R au Au ou Ou eu c C Z h H T. Opis, přepis, diktát písmen, slabik, slov, vět.
  • Matematika - Vyvození čísel a číslic 0 - 10. Psaní číslic 0 - 10. Sčítání a odčítání v oboru do 10. Slovní úlohy. Geometrické tvary.
  • Člověk a svět - Měsíce v roce, dny v týdnu, kalendář. Hodiny. Části dne. Rodina.
  • Anglický jazyk - Family. Fruit; a/an; I have... Give me...,please.