Učivo I.třída

  • Český jazyk - Hlásky a písmena abecedy - Ch ch F f G g ď ť ň dě tě ně di ti ni dy ty ny bě pě vě mě. Čtení slabik a slov. Čtení vět a krátkých textů.
  • Psaní číslic. Psaní písmen - K E L ch Ch D f F Y g G ď ť ň dě tě ně di ti ni dy ty ny bě pě vě mě. Opis, přepis, diktát písmen, slabik, slov, vět.
  • Velikonoce
  • Matematika - Vyvození čísel a číslic 11 - 20. Psaní číslic 11 - 20. Porovnávání čísel. Sčítání a odčítání v oboru do 20. Slovní úlohy. Geometrické tvary.
  • Člověk a svět - Domov. Vesnice, město, vlast. Doprava. Jaro - rostliny, zelenina, stromy, keře, živočichové. Velikonoce.
  • Anglický jazyk - Happy birthday. Pets. Animals.