Učivo I.třída

Červen

Český jazyk

Slabiky se skupinami několika souhlásek (most, strom). Čtení slov se shluky souhlásek. Správný přízvuk čtených slov a taktů. Zvyšování plynulosti čtení delších slov. Hlasité a tiché čtení. Čtení s porozuměním. Reprodukce, vyprávění, dramatizace.

Čitelnost, úhlednost a celková úprava písemného projevu. Samostatná práce podle písemného zadání. Psaní samostatně tvořených slov i vět, psaní otázek o odpovědi. Opis, přepis, diktát, autodiktát.

Psaní slov se skupinami di ti ni dy ty ny dě tě ně bě pě vě mě. Nácvik psaní písmen ď ť ň.

4.diagnostická prověrka čtení.

Matematika

Řešení a vytváření slovních úloh na sčítání a odčítání.

Slovní úlohy na porovnávání o n-více, o n-méně.

Souhrnné opakování.

Anglický jazyk

Animals in a ZOO

Zvířata v zoo.

Říkanky, písničky.

Poslech s porozuměním, otázky, odpovědi, krátká sdělení, dialogy.

Závěrečné shrnutí a opakování probraného učiva.

Člověk a svět

Lidé kolem nás – práce a volný čas – pracovní povinnosti, povolání, věci a činnosti kolem nás – v obchodě, jak lidé cestují, dopravní prostředky. V divadle.

 

Rozmanitost přírody – příroda – pozorování proměn přírody v létě, počasí, letní měsíce.

Léto na zahradě, ovoce, rostliny. V lese, u rybníka – rizika v přírodě.