Učivo II. třída

Září

Český jazyk ( mluvnice, psaní, čtení) - opakování a procvičování učiva 1.roč.Psaní velkých, malých, tiskacích a psaných písmen,psaní slov, opis, přepis textu. Abeceda, písmo.Čtení jednoduchého textu.Orientace v textu, čtení s porozuměním.

Matematika ( nově i geometrie) - opakování učiva 1.roč. Porovnávání čísel v oboru 0-20.Sčítání a odčítání čísel v oboru 0-20 bez přechodu přes 10.Řešení slovních úloh.

Prvouka - Škola.Třída, třídní pravidla.Bezpečná cesta do školy.Dopravní značky a prostředky.

Anglický jazyk- opakování  a procvičování učiva z 1.roč.Hello, animals! Pozdravy, představování.Zápor.