Učivo II. třída

  • Český jazyk - Druhy vět. Slovo, slovní význam. Slovo, slabika, hláska, písmeno. Samohlásky krátké a dlouhé. Psaní ú/ů. Pořádek slov ve větě. Psaní písmen a číslic. Čtení knížky s příběhem. Pohádky.
  • Matematika - Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku, slovní úlohy. Čísla 0 až 100 - počítání po jedné, po desítkách. Geometrie - body, čáry - otevřené a uzavřené. Úsečka. Geometrické útvary, geometrická tělesa.
  • Anglický jazyk - Merry Christmas.
  • Člověk a svět - Les - stromy listnaté a jehličnaté, keře, živočichové, houby. Advent. Mikuláš. Vánoce. Zima.
  • Hudební výchova - písničky - Kočka leze dírou. Kočka leze dolů. Kluci kočičí. Okolo Frýdku. Masožravá kytka a cvrček. Hej, meduli. Narozeninová. Mravenčí ukolébavka. Svátek zvířat. Co to zvoní, co to cinká? Pod naším okýnkem. Hlava, ramena. Muzikant. Vánoční písně a koledy.