Učivo II. třída

  • Český jazyk - Písmo a abeceda. Věta - vyjadřování ústní a písemné. Čeština. Pořádek vět. Druhy vět - oznamovací, tázací, rozkazovací, přací. Slovo, slovní význam. Slova nadřazená, podřazená, souřadná, protikladná, souznačná. Pořádek slov ve větě. Psaní písmen a číslic. Čtení knížky s příběhem.
  • Matematika - Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku, slovní úlohy. Geometrie - body, čáry - otevřené a uzavřené. Úsečka. Geometrické útvary, geometrická tělesa.
  • Anglický jazyk - Trick or treat. Animals at school. My school. Rhyme - One, two, three, four.
  • Člověk a svět - Podzim, ovoce, zelenina. Les - stromy listnaté a jehličnaté, keře, živočichové, houby.
  • Hudební výchova - písničky - Kočka leze dírou. Kočka leze dolů. Kluci kočičí. Okolo Frýdku. Masožravá kytka a cvrček. Hej, meduli. Narozeninová. Mravenčí ukolébavka. Svátek zvířat. Co to zvoní, co to cinká? Pod naším okýnkem. Hlava, ramena. Muzikant.