Učivo III. třída

Říjen

Český jazyk

  • opakování učiva 2. ročníku -  tvrdé a měkké souhlásky, psaní souhlásek na konci a uvnitř slov
  • NOVÉ UČIVO: Věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice, spojování vět, počet vět v souvětí
  • Čtení
  • Ze čtení budou opět dávány úkoly - prosím o důslednost a podepisování čtecích úkolů. Podporujte děti ve čtení! V pondělí bude mimočítanková četba - pokračujeme s knížkou Děti z Bullerbynu.
  • Od 2. pololetí budeme číst knížku O letadélku Káněti - tzn., že máte celé pololetí na její zakoupení. 
  • Matematika
  • Opakování učiva 2. ročníku -  Řady násobků, násobilka 2,3,4,5. Sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy.
  • NOVÉ UČIVO: násobky, násobilka 6
  • Geometrie
  • Děti budou  letos potřebovat pravítko (30 cm), trojúhelník s ryskou, kružítko - budou včas informováni, kdy dané rýsovací pomůcky budeme potřebovat.
  • - bod, úsečka, křivá a lomená čára, geometrické tvary
  • Člověk  a svět
  • Domov - orientace v místě bydliště, adresa, minulost a současnost obce, pověsti,  budovy, dopravní síť. Naše vlast - ČR - státní symboly, sousední státy, poloha.  
 • Důležité: V pondělí a ve středu - úkol z matematiky, v úterý a ve čtvrtek - úkol z českého jazyka. Prosím dbejte na to, aby úkoly byly podepsané. Občas dostanou úkol i z předmětu Člověk a svět - sledujte pravidelně úkolníček.
 • Pravidelně také sledujte žákovskou knížku - jiná sdělení, známky - prosím podepisujte. 
 • V době nepřítomnosti si nezapomeňte vyzvednout úkoly - stačí jednoduchá domluva.
 • Děti budou opět motivovány pochvalami.