Učivo III. třída

Leden

Český jazyk

  Vyjmenovaná slova po B, L a slova příbuzná

 • Čtení
 • Ze čtení budou opět dávány úkoly - prosím o důslednost a podepisování čtecích úkolů. Podporujte děti ve čtení! V pondělí bude mimočítanková četba - pokračujeme s knížkou Děti z Bullerbynu.
 • UPOZORNĚNÍ: Prosím, abyste vedli děti ke čtení. Děti ví od září, že mají mít za pololetí přečtenou část(aspoň polovinu)  knihy nebo celou knihu, zapsanou ve čtenářské kartě. Následně  ve škole o knize mají referát. Některé děti nemají stále splněno, nechávají to na poslední chvíli. Pokud nemají knížky, je samozřejmě možnost zapůjčení knihy ve škole, stačí říct. Dejte prosím vše do pořádku, konec pololetí se blíží!!!!
 • Od 2. pololetí budeme číst knížku O letadélku Káněti - tzn., že máte celé pololetí na její zakoupení. 
 • Matematika
 • PROCVIČOVÁNÍ: násobky, násobilka, násobení a dělení 1,2,3,4,5,6,7,8, 9, 10, slovní úlohy
 • NOVÉ UČIVO: číselný obor 0 - 100 - pamětné sčítání, odčítání s přechodem přes 10 (54+38,62-15)
 •  písemné sčítání a odčítání bez přechodu 10
 • Geometrie - většinou ve středu
 • NOVÉ UČIVO:přímka, vzájemná poloha dvou přímek, rovnoběžky, různoběžky, průsečík, polopřímka
 • NUTNÉ: pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou
 • Děti budou  letos potřebovat pravítko (30 cm), trojúhelník s ryskou, kružítko - budou včas informováni, kdy dané rýsovací pomůcky budeme potřebovat. Zatím stačí každou středu při rýsování pravítko a ořezaná tužka nebo mikrotužka - DBEJTE NA PŘIPRAVENOST - často nemají pravítko.
 • Člověk  a svět
 • Svět kolem nás - lidské výtvory, přírodniny, neživá příroda - vesmír, voda, vzduch
 • Připravujte se s dětmi na tento předmět, obzvlášť, když děti mají daný termín testíku. Je to příprava do 4. ročníku!!
 • Důležité: V pondělí a ve středu - úkol z matematiky, v úterý a ve čtvrtek - úkol z českého jazyka. Prosím dbejte na to, aby úkoly byly podepsané. Občas dostanou úkol i z předmětu Člověk a svět - sledujte pravidelně úkolníček.
 • Pravidelně také sledujte žákovskou knížku - jiná sdělení, známky - prosím podepisujte. 
 • V době nepřítomnosti si nezapomeňte vyzvednout úkoly - stačí jednoduchá domluva. PROSÍM O DŮSLEDNOST!!!!!
 • Děti budou opět motivovány pochvalami.