Učivo III. třída

Únor

Prosím o důkladnou kontrolu ŽK a notýsku!

Doplňujte průběžně pomůcky- pera,fixy na tabulky aj.

Dbejte na přípravu pomůcek na geometrii.

ČJ  -Vyjmenovaná slova po  P , S , V

Procvičujeme i ostatní vyjmenovaná slova.

Pokračujeme v novém druhém díle písanky.Čteme mimočítankovou četbu Mach a Šebestová,

tvoříme referáty o přečtených knihách.

Připravujeme se na recitační soutěž.

AJ - Jednotlivé části oblečení, části těla. Popis osoby.

M - Písemné sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem přes základ 10.

Římské číslice.Přímka.Rýsování přímek,rovnoběžky ,různoběžky,průsečík.

Čtení a psaní trojciferných čísel v oboru do 1000.

Zaokrouhlování,porovnávání čísel v oboru do 1000.

ČS - Živá a neživá příroda

Vzduch . Látky a jejich vlastnosti,skupenství.

Půda.Teplo a světlo,Slunce,planetky.

TV - Plavecký výcvik