Učivo 4.třída

 od 17. 5. HURÁ DO ŠKOLY! bez rotace, bez distanční výuky

ČERVEN

    Český jazyk

OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ PROBRANÉHO UČIVA

 •  podstatná jména - rod, číslo, pád, vzor 
 • pádové otázky, skloňování podstatných jmen 
 • podstatná jména všech rodů - vzory 
 • Slovesa - osoba, číslo - zvratná slovesa, jednoduché a složené tvary, určité a neurčité tvary
 • časování sloves - čas přítomný, čas budoucí, čas minulý 
 • Věta - věta jednoduchá, souvětí - podmět a přísudek, základní skladební dvojice
 • Shoda přísudku s podmětem

Čtení - úterý budeme číst z čítanky, ve středu se budeme věnovat mimočítankové četbě - O letadélku káněti, vlastní knížka

DŮLEŽITÁ PŘIPOMÍNKA - Během června budou všechny děti, které tak ještě neučinily, povídat o své přečtené knížce.

Matematika

 • DŮLEŽITÉ PROCVIČOVÁNÍ - malá násobilka
 • OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ PROBRANÉHO UČIVA
 • číselný obor 0 - 1 000 000 - písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení 
 • Geometrie - každou středu, NÁRAZOVĚ I JINÉ DNY - Děti byly upozorněny, že mají rýsovací potřeby + geom.sešit nosit neustále.
 • jednotky délky - převody
 • čtverec - obvod, konstrukce
 • obdélník - obvod, konstrukce
 • čtverec, obdélník - obsah - převody jednotek
 • zlomky
 • Prosím dbejte na připravenost! V úterý by si každý měl zkontrolovat ořezanou tužku (může být i mikrotužka), správně nastavené a ořezané kružítko, v pořádku pravítka - ve škole se nebudeme s těmito základy zdržovat  DBEJTE NA PŘIPRAVENOST - POKUD DÍTĚ NEMÁ KRUŽÍTKO, PAK VE ŠKOLE SEDÍ A KOUKÁ!!!

Přírodověda

Vlastivěda

zeměpisná část - ČR - kraje, mapy, měřítko mapy, povrch, vodstvo - práce s mapou

DOMÁCÍ ÚKOLY: v pondělí a ve středu - z matematiky, v úterý a ve čtvrtek - z českého jazyka

Občas bude úkol i z přírodovědy a vlastivědy. Děti by měly dbát na důsledné zapisování úkolů do úkolníčku. Domácí úkoly prosím podepisujte, ale nekontrolujte. Je to úkol dítěte, maximálně mu napovězte: např. v tomto řádku máš chybu  🙂

 • V době nepřítomnosti si nezapomeňte vyzvednout úkoly - stačí jednoduchá domluva. Od zavedení aplikace Teams - na konci týdne učivo a úkoly v jednotlivých složkách předmětů Domácí úkoly
 • PROSÍM O DŮSLEDNOST!!!!!