Učivo 4.třída

 KVĚTEN - ČRVEN

Český jazyk

  • - slovesa - časování, osoba, číslo, čas
  • - čas minulý
  • - věta jednoduchá a souvětí
  • - podmět a přísudek, shoda přísudku s podmětem

Čtení  - pondělí - mimočítanková četba, středa - čítanka

Děti opět budou mít referát z vlastních knih - 1 kniha za pololetí. Podporujte děti ve čtení a dávejte jim knihy určené jejich věku.

Matematika

         - pro současné učivo DŮLEŽITÉ neustále procvičovat malou násobilku, procvičovat i dané učivo DOMA

  • - počítání se závorkami
  • - slovní úlohy
  • - zlomky
  • - římské číslice

- geometrie - obsah obdélníku a čtverce, jednotky obsahu, povrch - kvádr, krychle

UPOZORNĚNÍ: I když děti dostávají úkoly, je nutné, aby se  více učily. Učivo přibývá a některé děti potřebují důkladnější přípravu .

                            Geometrie - čtvrtek dbát na připravenost (ořezaná tužka, mikrotužka, pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, kružítko)

Člověk a svět - dějiny - země po husitských válkách, Jiří z Poděbrad, Jagellonci, nástup Habsburků

- moje vlast -  mapy, orientace na mapě, podle mapy, kompas, buzola, měřítko, vysvětlivky mapy, povrch, vodstvo, počasí a podnebí, půda a zemědělství, nerostné bohatství, průmysl, chráněná území ČR

Poznámka: V letošním školním roce předmět Člověk a svět obsahuje učivo: české dějiny, moje vlast, příroda. V 1. pololetí se budeme zabývat dějinami a přírodou a v 2. pololetí dějinami a mojí vlastí.

V rámci předmětu Člověk a svět si budou děti osvojovat znalosti v dopravní výchově. Budou psát testy a navštívíme také dopravní hřiště.

ZMĚNA! Z hlediska časového, kterého nemáme moc, dopravní výchova a návštěva dopravního hřiště proběhne na začátku

5. ročníku. Děkuji za pochopení.

Dbejte prosím na připravenost do školy. Podepisujte dětem domácí úkoly  -pravidelné: pondělí a středa - matematika, úterý a čtvrtek - český jazyk, občasné - člověk a svět, anglický jazyk. V tomto roce budou děti dělat také různé referáty - z vlastní četby, českých dějin, přírody.

Jako v předešlých letech budou děti motivovány pochvalami za aktivitu.

Prosím sledujte a podepisujte  žákovskou knížku. Nepřehlédněte jiná sdělení, pochvaly i napomenutí, termíny třídních schůzek a konzultačních hodin.

Nezapomínejte omlouvat  písemně dítě v ŽK. Nepřítomnost dětí musí být omluvena v ŽK. Prosím o důslednost!