Učivo 5.třída

Týdenní plán - 20.-24. září

Český jazyk: Slovesa, Jednoduchá věta, souvětí (uč. str. 12-15), PS str. 6, 7

Matematika: Opakování-násobilka, sčítání a odčítání písemné (uč. do str. 12), Násobení (uč. str. 13), Převody jednotek délky (uč. str. 14)

  PS str. 8-10, 22 (jednotky délky) Geometrie: Úsečka, osa úsečky (uč. str. 111, PS str. 26)

Přírodověda: Neživá příroda- Minerály kovové, nekovové  (uč. str. 8-10)

Vlastivěda: Novověk- vzpoura proti Habsburkům, bitva na Bílé hoře, katolíci- (uč. str. 7-9)

Týdenní plán - 13.-17. září

Český jazyk: Stavba slova (uč. str. 8/3-vypsat slova s předponou vy-vý, slova bez předpony, 9/7a, b), podstatná jména (uč. str. 10-11), PS- str. 4/4,5    5/1a,b,2,3       Mimočítanková četba: Ať žijí rytíři

Matematika: Písemné sčítání a odčítání (uč. str. 8-11), PS str. 7  Geometrie: úsečka, přímka (uč. str. 110), PS str. 20

Vlastivěda: Opakování učiva 4. ročníku (Velká Morava, Přemyslovci, Jagellonci)- uč. str. 5-6, Novověk-uč. str.7

Přírodověda: Podmínky života (uč. str.7), Neživá příroda-nerosty (uč. str. 8)

Týdenní plán - 6.-10.září

Český jazyk: Nauka o slově, stavba slova (uč. str. 7-9), PS str. 4-5, SLOH- Jáchym a Fipík (uč. str. 6)

Matematika: Číselná řada, porovnávání čísel (uč. str. 5-7), PS str. 1-3, Geometrie: bod, úsečka, přímka, rovina (uč. str. 110), PS str. 25

Vlastivěda: Opakování 4. ročníku-uč. str. 4-6

Přírodověda: Opakování - příroda uč. str.4-5

Anglický jazyk: