Učivo 6.třída

Matematika 1. pololetí, Ing. Jana Karásková
září opakování, desetinná čísla (osa, porovnávání, zaokrouhlování)
říjen desetinná čísla - násobení a dělení 10, 100, 1000 ... Převody jednotek
listopad  desetinná čísla - sčítání, odčítání, násobení
prosinec  desetinná čísla -  dělení
leden  Dělitelnost, největší dělitel, nejmenší násobek
 
Český jazyk 1. pololetí, Mgr. R. Hlaváčová
září Řeč, jazyk, tvarosloví, slovní druhy
říjen Podstatná jména, koncovky, odchylky ve skloňování, inzerát, objednávka, zpráva, oznámení
listopad Přídavná jména, stupňování, skloňování, dopis, lidová slovesnost
prosinec Zájmena, číslovky, popis, dobrodružná literatura
leden Číslovky, slovesa, popis postavy, dobrodružná literatura
2. pololetí, Mgr. R. Hlaváčová
únor slovesa, skladba, větné členy - podmět a přísudek, popis pracovního postupu, nevšední příběhy
březen rozvíjející větné členy - přívlastek, příslovečné určení, výtah a výpisky, vědecko-fantastická literatura
duben souvětí, určování vět hlavních a vedlejších, vypravování
květen spojovací výrazy, interpunkce, zvuková stránka jazyka, vypravování, pověst, pohádka
červen souhrnné opakování, vypravování, struktura literárního díla
Doporučení

kontrolní pravopisná cvičení vyzkoušejte např. na stránkách: http://www.mojecestina.cz/testy, http://cestina.diktaty.cz/, http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

 
Zeměpis 1. pololetí, Mgr. Tereza Trollerová
září Přírodní obraz Země. Vesmír, Slunce. Sluneční soustava. Země jako vesmírné těleso - tvar, velikost. Pohyby Země.
říjen  Geografická kartografie a topografie
listopad  Glóbus a mapa
prosinec  Zeměpisné souřadnice, čas
leden  Orientace v krajině
2. pololetí, Mgr. Tereza Trollerová
únor Krajinná sféra
březen Litosféra, zemský povrch
duben Atmosféra
květen Hydrosféra; pedosféra
červen Biosféra
 
Dějepis 1. pololetí, Mgr. Šárka Vašíková
září Význam zkoumání dějin; historický čas a prostor, historické prameny, získávání informací o dějinách. Člověk v pravěku. Lidská společnost v pravěku, doba ledová, pravěké umění.
říjen Archeologické nálezy vypovídající o vývoji v době kamenné, bronzové, železné; archeologická naleziště v regionu. Nejstarší starověké civilizace - Egypt, země úrodného půlměsíce.
listopad  Nejstarší starověké civilizace - Mezopotámie. Starověké národy - Féničané, hebrejské kmeny. Starověká Indie, její kultura.
prosinec Starověká Čína, její kultura. Projekt Písmo
leden  Starověká Kréta. Starověké Řecko - Mykény, Helada, Helénové. Starořecký polyteismus.
2. pololetí, Mgr. Šárka Vašíková
únor
březen
duben
květen
červen
 
Přírodopis  1. pololetí
září anorganické a organické látky, fotosyntéza,EV - základní podmínky života
říjen vznik života na Zemi, vývoj a projevy života, potravní vztahy organismů, EV- ekosystémy
listopad  základní struktura života - buňka - rostlinná a živočišná, jednobuněčné a mnohobuněčné organismy, pletiva a tkáně
prosinec  třídění organismů, viry, bakterie, sinice
leden  řasy, houby- kvasinky, plísně, houby s plodnicí
2. pololetí 
únor  houby s plodnicí, zásady sběru, konzumace a první pomoc při otravě houbami, význam hub v přírodě, lišejníky- symbióza, výskyt a význam, prvoci
březen  živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové soustavy, žahavci- medúzy, koráli, sasanky a nezmaři, ploštěnci - ploštěnky, tasemnice, motolice
duben  hlísti-nitkovci, škrkavice, háďátka, měkkýši - plži, mlži, hlavonožci
květen  kroužkovci - máloštětinatci, pijavice, členovci - trilobiti, klepítkatci
červen  členovci - korýši, stonožkovci- stonožky a mnohonožky, šestinozí- chvostoskoci a hmyz, ostnokožci
 
Fyzika 1. pololetí, Mgr. Jana Procházková
září Úvod do hodin fyziky, předmět zkoumání- tělesa, látky, skupenství
říjen Vlastnosti jednotlivých skupenství, měření síly, síla, gravitační síla
listopad Atom, molekula, elektrické vlastnosti látek
prosinec Magnet, magnetické pole
leden Veličiny, délka
únor objem
březen hmotnost
duben hustota
květen čas
červen teplota
Anglický jazyk 2. pololetí  Mgr. Adéla Nýdlová
únor  sloveso to be v minulém čase;psaní emailu v minulém čase; Valentýn; výslovnost silné a slabé tvary, zvířata
březen minulý čas prostý; cestování, DVD – VB, Londýn; Velikonoce – DVD (tradice u nás a VB); Slovesa končící na -ed
duben triády nepravidelných sloves; problémy při cestování, prázdniny; poslech s porozuměním; výslovnost stažených tvarů
květen nepravidelná slovesa v minulém čase; četba komiksů a pohádek; psaní pohlednice z dovolené
červen závěrečné opakování; četba a překlad; hry a kvízy; poslechy písní