Učivo 7. třída

 
Český jazyk 
1. pololetí  Každý čtvrtek diktátek :-), poslední barevně označené se právě učíme
září Tvarosloví - opakování slovních druhů, nauka o významu slov, slovo a sousloví, rčení, národní tradice v literatuře
říjen synonyma, antonyma, homonyma, slova nadřazená, podřazená, slova citově zabarvená, slovní zásoba a její obohacování,  dynamický popis - popis pracovního postupu, legenda, pověst
listopad Odvozování, podstatných jmen čtvrtletní práce z čj, stavba slova (předpona, přípona, kořen, koncovka, slovo základové, slovotvorný základ), odvozování přídavných jmen, povídka, bajka 
prosinec přechylování, odvozování sloves, odvozování předponami a příponami
leden skládání, pololetní práce z Čj, zájmena - opakování, skloňování zájmena jenž 
2. pololetí
únor Slovesa, mluvnické kategorie sloves, podmiňovací způsob. Trpný rod sloves, příslovce
březen Předložky, spojky, částice, citoslovce
duben Opakování na čtvrtletní práci, skladba - větné členy
květen Větné členy, čárka ve větě, přístavek
červen Vedlejší věty, závěrečná práce 
 Matematika
1. pololetí
září  opakování kvádr, krychle + zlomky (tvar, rozšiřování, krácení, porovnávání, sčítání a odečítání)
říjen  zlomky (násobení a dělení, složený zlomek, smíšené číslo, převod zlomku na desetinné číslo a naopak)
listopad  převrácené číslo, smíšená čísla, slovní úlohy
prosinec  čísla kladná a záporná (sčítání, násobení, dělení, slovní úlohy)
leden  racionální čísla (sčítání, násobení, dělení, slovní úlohy)
2. pololetí
únor poměr (zvětšování, zmenšování, plány, mapy, měřítka), trojčlenka
březen  přímá a nepřímá úměrnost
duben  procenta, promile, shodnost
květen  rovnoběžníky, lichoběžníky, trojúhelníky, hranoly
červen   opakování a doplnění učiva
 Anglický jazyk
1. pololetí
září  opakování učiva
říjen  jídlo a pití - slovní zásoba, vyjádření množství, členy, recept
listopad  Velká Británie, počasí, projekt jídlo
prosinec  přídavná jména, Vánoce - slovní zásoba, písničky, doplňovací cvičení
leden  minulý čas, pololetní práce
2. pololetí
únor How questions; stupňování přídavných jmen, nepravidelná příd. jména; počasí; Sv. Valentýn; přízvuk na slabikách čtvrtletní práce
březen přirovnání as …as; reálie USA; Velikonoce; stejný zvuk ve slovech
duben vazba going to; tvoření příslovcí z podst. jmen; moderní technologie, média, TV program; přízvuk ve větě
květen nepravidelné příslovce; stupňování příslovcí; tvoření návrhů (Shall we…? Why don´t we …); psaní pohledu z dovolené
červen kultura – divadlo, kino; poslech písní; závěrečné opakování a test
 Fyzika
1. pololetí
září  Opakování učiva 6. ročníku. Teplota, klid a pohyb tělesa
říjen Rychlost
listopad  Síla, znázornění, skládání sil
prosinec  Účinky síly na těleso
leden Páka- otáčivé účinky síly
2. pololetí
únor  kladky
březen  tlak, tlaková síla
duben  mechanické vlastnosti kapalin
květen  Archimedův zákon
červen  mechanické vlastnosti plynů
 Dějepis 
1. pololetí
září  Starověk - mapa Antické římské říše. Středověk - charakteristika období, dělení středověké společnosti, panovník, šlechta, rytíři, duchovenstvo, pracující lid
říjen  Stěhování národů, vytváření nových států - Byzanc, Arabové, Svatá říše římská
listopad Franská říše, křížové výpravy, počátky českého státu - Sámova říše, Velká Morava, Čechy v době knížecí, království
prosinec  Vikingové, Slované, Polsko, Kyjevská Rus, Francie, Anglie, románský sloh
leden  Vývoj v západní Evropě, papežské schizma, Osmanská říše
2. pololetí
únor  vláda posledních Přemyslovců, Lucemburkové
březen  vláda Jana Lucemburského, Karla IV., Václava IV., husitství
duben  vláda Jiřího z Poděbrad, Jagellonci
květen  reformace
červen  nástup Habsburků, revoluce v Nizozemí, Turci, Rusko
 Zeměpis
1. pololetí
září Afrika - fyzická a sociální charakteristika
říjen Afrika - jednotlivé regiony
listopad Oceánie
prosinec Austrálie
leden Oceány; polární oblasti
2. pololetí
únor  Amerika - fyzická a sociální charakteristika
březen  Amerika - jednotlivé regiony
duben  Asie - fyzická a sociální charakteristika
květen  Asie - jednotlivé regiony
červen  Evropa
 Přírodopis
1. pololetí
září  opakování - živočišná buňka, Strunatci - pláštěnci, bezlebeční
říjen  obratlovci - mihule, paryby - žraloci a rejnoci
listopad  ryby paprskoploutvé - lososi, štiky, máloostní, sumci, holobřiší, ostnoploutví,
prosinec  obojživelníci - ocasatí a bezocasí, plazi- želvy, šupinatí, krokodýli
leden  ptáci - char. znaky, třídění do skupin - běžci, letci
2. pololetí  !
únor  Rostlinná buňka, stavba rostlinného těla , fyziologie rostlin
březen  Řasy, mechorosty, kapraďorosty, nahosemenné, čtvrtletní úkol - tvoření herbáře, odevzdat na začátku června 🙂
duben  Anatomie a morfologie rostlin - stavba a význam jednotlivých částí těla vyšších rostlin
květen  Jednoděložné rostliny
červen  Dvouděložné rostliny
 
      Uložit