Učivo 7. třída

 
Hudební výchova Poznáš hudební úryvek?
W. A. Mozart, Malá noční hudba
Josef Haydn, smyčcové kvartety Císařské
 L. van Beethoven, Óda na radost
Giuseppe Verdi, Nabucco, sbor
 Richard Wagner, svatební pochod z opery Lohengrin
Český jazyk ve školním roce 2017/2018
1. pololetí  Každý pátek diktátek :-), poslední barevně označené se právě učíme
září Opakování, nauka o významu slov, slovo a sousloví, rčení
říjen synonyma, homonyma, slova nadřazená, podřazená, slovní zásoba a její obohacování, stavba slova (předpona, přípona, kořen, koncovka), dynamický popis - popis pracovního postupu, povídka, sci-fi
listopad Čtvrtletní práce z čj, odvozování podstatných jmen, sloves, skládání
prosinec Odvozování. Tvarosloví - opakování slovních druhů, kategorií a pravopisu ohebných slovních druhů
leden Slovesa, čtvrtletní práce z Čj
2. pololetí
únor Trpný rod sloves, příslovce, skloňování zájmena jenž
březen Předložky, spojky, částice, citoslovce
duben Skladba - větné členy
květen Větné členy, čárka ve větě, přístavek
červen Vedlejší věty, závěrečná práce 
 Matematika..............................................................................................................................
1. pololetí
září  opakování + zlomky (tvar, rozšiřování, krácení, porovnávání, sčítání a odečítání)
říjen  zlomky (násobení a dělení, složený zlomek, smíšené číslo, převod zlomku na desetinné číslo a naopak)
listopad  převrácené číslo, smíšená čísla, slovní úlohy
prosinec  čísla kladná a záporná (sčítání, násobení, dělení, slovní úlohy)
leden  racionální čísla (sčítání, násobení, dělení, slovní úlohy)
2. pololetí
únor poměr (zvětšování, zmenšování, plány, mapy, měřítka), trojčlenka
březen  přímá a nepřímá úměrnost
duben  procenta, promile
květen  rovnoběžníky, lichoběžníky, trojúhelníky
červen  hranoly, opakování
 Anglický jazyk......................................................................................................................................
1. pololetí
září  opakování učiva
říjen  jídlo a pití - slovní zásoba, vyjádření množství, členy, recept
listopad  Velká Británie, počasí, projekt jídlo
prosinec  přídavná jména, Vánoce - slovní zásoba, písničky, doplňovací cvičení
leden
2. pololetí
únor How questions; stupňování přídavných jmen, nepravidelná příd. jména; počasí; Sv. Valentýn; přízvuk na slabikách čtvrtletní práce
březen přirovnání as …as; reálie USA; Velikonoce; stejný zvuk ve slovech
duben vazba going to; tvoření příslovcí z podst. jmen; moderní technologie, média, TV program; přízvuk ve větě
květen nepravidelné příslovce; stupňování příslovcí; tvoření návrhů (Shall we…? Why don´t we …); psaní pohledu z dovolené
červen kultura – divadlo, kino; poslech písní; závěrečné opakování a test
 Fyzika........................................................................................................................................
1. pololetí
září  Opakování učiva 6. ročníku, Klid a pohyb tělesa
říjen Rychlost
listopad  Síla, znázornění, skládání sil
prosinec  Účinky síly na těleso
leden Páka- otáčivé účinky síly
2. pololetí
únor  kladky
březen  tlak, tlaková síla
duben  mechanické vlastnosti kapalin
květen  Archimedův zákon
červen  mechanické vlastnosti plynů
 Dějepis ve školním roce 2017/2018, vyučující Mgr. R. Hlaváčová
1. pololetí
září  Středověk - charakteristika období, dělení středověké společnosti, panovník, šlechta, rytíři, duchovenstvo, pracující lid
říjen  Stěhování národů, vytváření nových států - Franská říše, Byzanc, Arabové, Svatá říše římská
listopad  Křížové výpravy, počátky českého státu - Sámova říše, Velká Morava, Čechy v době knížecí, království
prosinec  Vikingové, Slované, Polsko, Kyjevská Rus, Francie, Anglie, románský sloh
leden  Vývoj v západní Evropě, papežské schizma, Osmanská říše
2. pololetí
únor  vláda posledních Přemyslovců, Lucemburkové
březen  vláda Jana Lucemburského, Karla IV., Václava IV., husitství
duben  vláda Jiřího z Poděbrad, Jagellonci
květen  reformace
červen  nástup Habsburků, revoluce v Nizozemí, Turci, Rusko
 Zeměpis.....................................................................................................................................
1. pololetí
září  Afrika
říjen Amerika - obecný zeměpis
listopad Amerika - regiony
prosinec Oceány, polární oblasti
leden Austrálie a Oceánie
2. pololetí
únor  Asie - úvod, práce s mapou
březen  Asie - obyvatelstvo, hospodářství
duben  Regiony Asie
květen  Evropa - obecný zeměpis
červen  Evropa - regiony
 Přírodopis...............................................................................................................................
1. pololetí
září  opakování - živočišná buňka, Strunatci - pláštěnci, bezlebeční
říjen  obratlovci - mihule, paryby - žraloci a rejnoci
listopad  ryby paprskoploutvé - lososi, štiky, máloostní, sumci, holobřiší, ostnoploutví,
prosinec  obojživelníci - ocasatí a bezocasí, plazi- želvy, šupinatí, krokodýli
leden  ptáci - char. znaky, třídění do skupin - běžci, letci
2. pololetí  !ÚKOL!: do konce 2. pol. vytvořit herbář (min. 10 rostlin) !odevzdat nejpozději do 6. června!!
únor  Rostlinná buňka, stavba rostlinného těla , fyziologie rostlin
březen  Řasy, mechorosty, kapraďorosty, nahosemenné
duben  Anatomie a morfologie rostlin - stavba a význam jednotlivých částí těla vyšších rostlin
květen  Jednoděložné rostliny
červen  Dvouděložné rostliny
 
      Uložit