Učivo 8. ročníku

Český jazyk
Září Opakování pravopisu předchozích ročníků (vyjmenovaná slova, i/y podle vzorů podstatných a přídavných jmen, bě/pě/vě/mě, s/z, psaní velkých písmen). Líčení - umělecký popis. Biografická literatura
Říjen Skladba - opakování větných členů, vlastnosti věty a souvětí. Druhy vedlejší vět.
Listopad Složitá souvětí, poměry mezi hlavními větami.
 
Anglický jazyk
Září
Říjen
Listopad
 
Matematika
Září  trojčlenka, přímá, nepřímá úměrnost (PS: 61-63), jejich graf (PS: 65-67), procenta, promile
Říjen  rovnoběžníky, lichoběžníky, hranoly
Listopad
 
Německý jazyk
Září
Říjen
Listopad
 
Dějepis
Září
Říjen
Listopad
 
Zeměpis
Září
Říjen
Listopad
 
Přírodopis
Září
Říjen
Listopad
 
Fyzika      
Září
Říjen
Listopad
 
Chemie      
Září
Říjen
Listopad
Uložit Uložit Uložit