Učivo 8.třída

Český jazyk 1. pololetí 
Září  Opakování látky 7. ročníku, líčení, životopis, Koncovky podstatných jmen, přídavných jmen a sloves ve shodě s podmětem, předpony s/z, předložky s/z. Líčení. Biografie, autobiografie.
Říjen  Psaní skupin bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně. Opakování - věta jednoduchá a souvětí, věta jednočlenná, dvojčlenná, čárka ve větě. íčení, úvahový postup. Cestopis.
Listopad Vedlejší věty, interpunkce ve větě, grafické znázornění věty. Forulování textu v logickém sledu. Mýtus, antická literatura.
Prosinec Poměry mezi hlavními větami. Výtah, výpisky. Biblické příběhy.
Leden  Poměry mezi několikanásobnými větnými členy, vypravování, pololetní práce z českého jazyka
 2. pololetí
Únor  Poměry mezi souřadně spojenými vedlejšími větami, úvaha psaná, balada
Březen  Složitější souvětí, grafické znázornění souvětí, úvaha mluvená, záznam divadelního představení
Duben Interpunkce v přímé řeči, v jednoduchém i složitém souvětí. Obohacování slovní zásoby
Květen  Skloňování cizích slov, vid sloves
Červen
 
Matematika 1. pololetí
Září  opakování 7. ročníku,
Říjen  druhá mocnina, mocniny s přirozeným mocnitelem, odmocniny, Pythagorova věta
Listopad  pravidla počítání s mocninami, zápis v desítkové soustavě pomocí mocnin
Prosinec  výrazy, číselný výraz, hodnota výrazu
Leden  mnohočleny-sčítání, násobení, dělení, vytýkání, vzorce
  2. pololetí
 Únor jednoduché rovnice
 Březen složitější rovnice, zkouška, slovní úlohy vedoucí na rovnice,
Duben  kruh, kružnice, Thaletova věta
 Květen  válec
 Červen  statistika, opakování
 
Fyzika 1. pololetí
Září  Energie, práce - kladka, výkon
Říjen  Formy energie, vzájemná přeměna energie,
Listopad  Teplo, tepelná výměna
Prosinec   Změny skupenství
Leden   Elektrické jevy
Fyzika 2. pololetí
únor Náboj, elektroskop, elektrostatická indukce, polarizace izolantu
březen Elektrický proud, ohmův zákon, elektrický odpor
duben  elektrický obvod, schematické zančky
květen   Zvuk, vlastnosti, šíření
červen Počasí
 
Chemie 1. pololetí
Září Úvod do chemie
Říjen Vlastnosti látek
Listopad Směsi,  voda, vzduch
Prosinec Rovnice, prvky, sloučeniny
Leden Kovy, nekovy, polokovy
  2. pololetí
 Únor Průběh chemických reakcí, výpočty z rovnic
 Březen Názvosloví  halogenidy, oxidy,
Duben  Názvosloví  sulfidy, hydroxidy,
Květen  Názvosloví kyseliny, soli
 Červen   opakování
 
Německý jazyk 1. pololetí
Září Abeceda, pozdravy, dny v týdnu, barvy, číslice0 - 100, německá jména, známé osobnosti německy mluvících zemí, internacionalismy
Říjen  Rozhovory - jméno, bydliště, telefonní číslo, dotazník ,otázky s w, zajímavosti o městech v něm. mluvících zemí, Projekt "Já"
Listopad Moje rodina - popis fotografie, prostorové vztahy, protiklady, obrázkový příběh - vyprávění, Projekt "Moje rodina"
Prosinec Mí přátelé- popis osob, zájmy, "Projekt "Mí přátelé"
Leden  Škola - školní potřeby, předměty - popis ,pokyny učitele, Německo - zeměpisné názvy
2. pololetí
Únor - Březen  Moje zájmy a koníčky mých kamarádů - popis,činnosti během týdne, telefonický rozhovor - domluvit si program, napsat e-mail o sobě
Duben Telefonování, popis zvířat, psaní dopisu Dát někomu pokyn, příkaz, popis činností v minulém čase, požádat o informaci, popsat cestu, orientovat se v plánu města
Květen  Pozvánka na oslavu, základní matem. úkony, určování času, měsíce, roční období
Červen  Prázdniny - kdo kde bydlí, vyjádření cestovního přání,pozdrav z dovolené, údaje o sobě, koupení jízdenky
 
Zeměpis 1. pololetí
Září  Česká republika - přírodní podmínky, úvod
Říjen  Česká republika - vodstvo a podnebí
Listopad  Česká republika - ochrana přírody
Prosinec  Česká republika - obyvatelstvo
Leden  Česká republika - zemědělství
2. pololetí
Únor  Česká republika - průmysl
Březen  Česká republika - hospodářství
Duben Česká republika - kraje (Praha, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský)
Květen Česká republika - kraje (Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký)
Červen Česká republika - kraje (Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský)  
Přírodopis 1. pololetí
Září Stavba těla živočichů. Strunatci - savci - vejcorodí, živorodí. Šelmy psovité.
Říjen Šelmy kočkovité. Zajícovití. Hlodavci. Sudokopytníci.
Listopad Lichokopytníci. Chobotnatci. Kytovci. Letouni.Hmyzožravci. Primáti.
Prosinec Úvod do biologie člověka
Leden Tkáně
2. pololetí
Únor Biologie člověka - soustava opěrná, pohybová, oběhová - tělní tekutiny, imunita.
Březen oběhová soustava - krevní skup., srdce, mízní soustava, dýchací soustava
Duben trávicí soustava, výživa, vitaminy, vylučovací soustava,kožní soustava
Květen nervová soustava, smyslová soustava - zrak, čich, sluch, chuť
Červen hormonální soustava -  žlázy s vnitřní sekrecí, rozmnožovací soustava, období lidského života
 
 Dějepis Mgr. Radka Hlaváčová 
1. pololetí
Září  Opakování látky 7. ročníku, vývoj v Evropě v 16. století, náboženské války, stavovské povstání
Říjen Čechy po Bílé hoře, baroko, vývoj ve Francii v 17. století
Listopad Anglická občanská válka, Stuartovci, Oliver Cromwell, vývoj Anglie do r. 1707. Rusko od nástupu Romanovců po založení Petrohradu. Osvícenství, klasicismus. Marie-Terezie, Josef II. a jeho doba
Prosinec  Nový svět- vývoj na severoamerickém kontinentu. Revoluce ve Francii. Napoleon Bonaparte.
Leden  Napoleonské války, vědecko-technická revoluce a její dopady
2. pololetí
Únor Evropa 1815-1830  (období Svaté aliance), revoluce 1830, socialismus, liberalismus, národnostní hnutí v Evropě v 1. polovině 19. století
Březen  Čeští obrozenci, rok 1848, rozvoj zemědělství v 19. století.
Duben Významné osobnosti českého politického a kulturního života ve druhé polovině 19. století, sjednocení Itálie a Německa
Květen Vývoj ve velké Británii, v Asii a v Rusku během 19. století, 2. polovina 19. století v Čechách
Červen Realismus, impresionismus, expresionismus, kubismus. Antisemitismus, Tomáš Garrigue Masaryk, nové technické objevy a vynálezy. Sport.
 
Anglický jazyk 2. pololetí
únor člen určitý a neurčitý; doptání se na cestu, orientace ve městě, mapě; Londýn; Sv. Valentýn;slovní přízvuk
březen předpřítomný čas – použití, kladná věta; dělání návrhů, dialogy; Velikonoce; čtvtletní práce
duben předpřítomný čas – zápor, otázka, výrazy never, just, ever; procvičování předpřítomného času; slabé a silné tvary
květen Should/shouldn´t, must/mustn´t/don´t have to; frázová slovesa; zdravotní problémy, nemoci, úrazy; intonace
červen emergency service v Británii; poslechy písní s doplňováním; závěrečné opakování gramatiky a slovní zásoby; pololetní práce
  Uložit Uložit Uložit