Učivo pro 8. ročník

Český jazyk 1. pololetí
Září Opakování látky 7. ročníku, líčení, životopis, Koncovky podstatných jmen, přídavných jmen a sloves ve shodě s podmětem, předpony s/z, předložky s/z. Líčení. Biografie, autobiografie.
Říjen Psaní skupin bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně. Psaní velkých písmen. Líčení, úvahový postup. Cestopis.
Listopad Opakování - věta jednoduchá a souvětí, věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent.  Formulování textu v logickém sledu. Mýtus, antická literatura.
Prosinec Opakování větných členů. Interpunkce ve větě. Výtah, výpisky. Biblické příběhy.
Leden Pololetní práce z českého jazyka. Vedlejší věty, grafické znázornění věty, vypravování. Poezie - rytířské písně.
2. pololetí
Únor Poměry mezi hlavními větami. Úvaha psaná, balada.
Březen Poměry mezi několikanásobnými větnými členy. Poměry mezi souřadně spojenými vedlejšími větami. Úvaha mluvená, záznam divadelního představení.
Duben Přejatá slova, jejich skloňování. Vid sloves. Čtvrtletní práce.
Květen Interpunkce v přímé řeči, v jednoduchém i složitém souvětí. Polovětné konstrukce.
Červen Opakování.
Matematika 1. pololetí
Září Opakování 7. ročníku.
Říjen Druhá mocnina, mocniny s přirozeným mocnitelem, odmocniny, Pythagorova věta.
Listopad Pravidla počítání s mocninami, zápis v desítkové soustavě pomocí mocnin.
Prosinec Výrazy, číselný výraz, hodnota výrazu.
Leden Mnohočleny-sčítání, násobení, dělení.
2. pololetí
Únor Vytýkání, vzorce, jednoduché rovnice.
Březen Složitější rovnice, zkouška, slovní úlohy vedoucí na rovnice.
Duben Kruh, kružnice, Thaletova věta.
Květen Válec.
Červen Statistika, opakování.
Fyzika 1. pololetí
Září Energie, práce - kladka, výkon.
Říjen Formy energie, vzájemná přeměna energie.
Listopad Teplo, tepelná výměna.
Prosinec Změny skupenství.
Leden Elektrické jevy.
2. pololetí
únor Náboj, elektroskop, elektrostatická indukce, polarizace izolantu.
březen Elektrický proud, Ohmův zákon, elektrický odpor.
duben Elektrický obvod, schematické značky.
květen Zvuk, vlastnosti, šíření.
červen Počasí.
Chemie 1. pololetí
Září Úvod do chemie.
Říjen Vlastnosti látek.
Listopad Směsi,  voda, vzduch.
Prosinec Rovnice, prvky, sloučeniny.
Leden Kovy, nekovy, polokovy.
2. pololetí
Únor Průběh chemických reakcí, výpočty z rovnic.
Březen Názvosloví  halogenidy, oxidy.
Duben Názvosloví  sulfidy, hydroxidy.
Květen Názvosloví kyseliny, soli.
Červen Opakování.
Německý jazyk 1. pololetí
Září Abeceda, pozdravy, dny v týdnu, barvy, číslice0 - 100, německá jména, známé osobnosti německy mluvících zemí, internacionalismy
Říjen  Rozhovory - jméno, bydliště, telefonní číslo, dotazník ,otázky s w, zajímavosti o městech v něm. mluvících zemí, Projekt "Já"
Listopad Moje rodina - popis fotografie, prostorové vztahy, protiklady, obrázkový příběh - vyprávění, Projekt "Moje rodina"
Prosinec Mí přátelé- popis osob, zájmy, "Projekt "Mí přátelé"
Leden  Škola - školní potřeby, předměty - popis ,pokyny učitele, Německo - zeměpisné názvy
2. pololetí
Únor - Březen  Moje zájmy a koníčky mých kamarádů - popis,činnosti během týdne, telefonický rozhovor - domluvit si program, napsat e-mail o sobě
Duben Telefonování, popis zvířat, psaní dopisu Dát někomu pokyn, příkaz, popis činností v minulém čase, požádat o informaci, popsat cestu, orientovat se v plánu města
Květen  Pozvánka na oslavu, základní matem. úkony, určování času, měsíce, roční období
Červen  Prázdniny - kdo kde bydlí, vyjádření cestovního přání,pozdrav z dovolené, údaje o sobě, koupení jízdenky
 
Zeměpis 1. pololetí
Září  Střední Evropa - obecná charakteristika regionu
Říjen  Jednotlivé regiony - Střední Evropa
Listopad  Úvod Česká republika - historie
Prosinec  Česká republika - povrch, podnebí, vodstvo
Leden  Česká republika - obyvatelstvo, zemědělství
2. pololetí
Únor  Česká republika - průmysl
Březen  Česká republika - hospodářství
Duben Česká republika - kraje (Praha, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský)
Květen Česká republika - kraje (Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký)
Červen Česká republika - kraje (Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský)  
Přírodopis 1. pololetí
Září Stavba těla živočichů. Strunatci - savci - vejcorodí, živorodí.
Říjen Zajícovití. Hlodavci. Sudokopytníci.
Listopad Chobotnatci. Kytovci. Letouni. Hmyzožravci. Primáti.
Prosinec Lichokopytníci. Šelmy psovité. Šelmy kočkovité.
Leden Úvod do biologie člověka. Tkáně.
2. pololetí
Únor Biologie člověka - soustava opěrná, pohybová, oběhová - tělní tekutiny, imunita.
Březen oběhová soustava - krevní skup., srdce, mízní soustava, dýchací soustava
Duben trávicí soustava, výživa, vitaminy, vylučovací soustava, kožní soustava
Květen nervová soustava, smyslová soustava - zrak, čich, sluch, chuť
Červen hormonální soustava -  žlázy s vnitřní sekrecí, rozmnožovací soustava, období lidského života
 
 Dějepis 1. pololetí
Září  Opakování látky 7. ročníku, vývoj v Evropě v 16. století, náboženské války, stavovské povstání
Říjen Čechy po Bílé hoře, baroko, vývoj ve Francii v 17. století
Listopad Anglická občanská válka, Stuartovci, Oliver Cromwell, vývoj Anglie do r. 1707. Rusko od nástupu Romanovců po založení Petrohradu. Osvícenství, klasicismus. Marie-Terezie, Josef II. a jeho doba
Prosinec  Nový svět- vývoj na severoamerickém kontinentu. Revoluce ve Francii. Napoleon Bonaparte.
Leden  Napoleonské války, vědecko-technická revoluce a její dopady
2. pololetí
Únor Evropa 1815-1830  (období Svaté aliance), revoluce 1830, socialismus, liberalismus, národnostní hnutí v Evropě v 1. polovině 19. století
Březen  Čeští obrozenci, rok 1848, rozvoj zemědělství v 19. století.
Duben Významné osobnosti českého politického a kulturního života ve druhé polovině 19. století, sjednocení Itálie a Německa
Květen Vývoj ve velké Británii, v Asii a v Rusku během 19. století, 2. polovina 19. století v Čechách
Červen Realismus, impresionismus, expresionismus, kubismus. Antisemitismus, Tomáš Garrigue Masaryk, nové technické objevy a vynálezy. Sport.
 
Anglický jazyk  8. ročník
září přítomný čas prostý versus průběhový; minulý čas slovesa být, každodenní situace
 říjen  minulý čas prostý, triády nepravidelných sloves, rodina, moje aktivity v minulém týdnu, Halloween
 listopad  budoucí čas prostý, budoucnost a společnost, vesmír, rozhovory na téma budoucnost
 prosinec  minulý čas průběhový, Vánoce, vánoční písničky
 leden  minulý čas prostý versus průběhový, reálie – Velká Británie, časová pásma
únor člen určitý a neurčitý; doptání se na cestu, orientace ve městě, mapě, Londýn, Sv. Valentýn;slovní přízvuk
březen předpřítomný čas – použití, kladná věta; dělání návrhů, dialogy, Velikonoce,  čtvtletní práce
duben předpřítomný čas – zápor, otázka, výrazy never, just, ever, procvičování předpřítomného času, slabé a silné tvary
květen Should/shouldn´t, must/mustn´t/don´t have to, frázová slovesa, zdravotní problémy, nemoci, úrazy
červen emergency service v Británii; poslechy písní s doplňováním, závěrečné opakování gramatiky a slovní zásoby,  pololetní práce
  Uložit Uložit Uložit