Učivo pro 8. ročník

Český jazyk 1. pololetí
ZáříOpakování látky 7. ročníku, líčení, životopis, Koncovky podstatných jmen, přídavných jmen a sloves ve shodě s podmětem, předpony s/z, předložky s/z. Líčení. Biografie, autobiografie.
ŘíjenPsaní skupin bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně. Opakování - věta jednoduchá a souvětí, věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent. Líčení, úvahový postup. Cestopis.
ListopadVedlejší věty. Formulování textu v logickém sledu. Mýtus, antická literatura.
ProsinecInterpunkce ve větě. Výtah, výpisky. Biblické příběhy.
LedenPololetní práce z českého jazyka. Poměry mezi hlavními větami, grafické znázornění věty, vypravování. Poezie - rytířské písně.
2. pololetí
ÚnorPoměry mezi několikanásobnými větnými členy. Úvaha psaná, balada.
BřezenPoměry mezi souřadně spojenými vedlejšími větami. Složitější souvětí. Úvaha mluvená, záznam divadelního představení.
DubenInterpunkce v přímé řeči, v jednoduchém i složitém souvětí. Polovětné konstrukce. Obohacování slovní zásoby.
KvětenSkloňování cizích slov, vid sloves.
ČervenOpakování.
Matematika1. pololetí
ZáříOpakování 7. ročníku.
ŘíjenDruhá mocnina, mocniny s přirozeným mocnitelem, odmocniny, Pythagorova věta.
ListopadPravidla počítání s mocninami, zápis v desítkové soustavě pomocí mocnin.
ProsinecVýrazy, číselný výraz, hodnota výrazu.
LedenMnohočleny-sčítání, násobení, dělení.
2. pololetí
ÚnorVytýkání, vzorce, jednoduché rovnice.
BřezenSložitější rovnice, zkouška, slovní úlohy vedoucí na rovnice.
DubenKruh, kružnice, Thaletova věta.
KvětenVálec.
ČervenStatistika, opakování.
Fyzika1. pololetí
ZáříEnergie, práce - kladka, výkon.
ŘíjenFormy energie, vzájemná přeměna energie.
ListopadTeplo, tepelná výměna.
ProsinecZměny skupenství.
LedenElektrické jevy.
2. pololetí
únorNáboj, elektroskop, elektrostatická indukce, polarizace izolantu.
březenElektrický proud, Ohmův zákon, elektrický odpor.
dubenElektrický obvod, schematické značky.
květenZvuk, vlastnosti, šíření.
červenPočasí.
Chemie 1. pololetí
ZáříÚvod do chemie.
ŘíjenVlastnosti látek.
ListopadSměsi,  voda, vzduch.
ProsinecRovnice, prvky, sloučeniny.
LedenKovy, nekovy, polokovy.
2. pololetí
ÚnorPrůběh chemických reakcí, výpočty z rovnic.
BřezenNázvosloví  halogenidy, oxidy.
DubenNázvosloví  sulfidy, hydroxidy.
KvětenNázvosloví kyseliny, soli.
ČervenOpakování.
Německý jazyk 1. pololetí
Září Abeceda, pozdravy, dny v týdnu, barvy, číslice0 - 100, německá jména, známé osobnosti německy mluvících zemí, internacionalismy
Říjen  Rozhovory - jméno, bydliště, telefonní číslo, dotazník ,otázky s w, zajímavosti o městech v něm. mluvících zemí, Projekt "Já"
Listopad Moje rodina - popis fotografie, prostorové vztahy, protiklady, obrázkový příběh - vyprávění, Projekt "Moje rodina"
Prosinec Mí přátelé- popis osob, zájmy, "Projekt "Mí přátelé"
Leden  Škola - školní potřeby, předměty - popis ,pokyny učitele, Německo - zeměpisné názvy
2. pololetí
Únor - Březen  Moje zájmy a koníčky mých kamarádů - popis,činnosti během týdne, telefonický rozhovor - domluvit si program, napsat e-mail o sobě
Duben Telefonování, popis zvířat, psaní dopisu Dát někomu pokyn, příkaz, popis činností v minulém čase, požádat o informaci, popsat cestu, orientovat se v plánu města
Květen  Pozvánka na oslavu, základní matem. úkony, určování času, měsíce, roční období
Červen  Prázdniny - kdo kde bydlí, vyjádření cestovního přání,pozdrav z dovolené, údaje o sobě, koupení jízdenky
 
Zeměpis 1. pololetí
Září  Střední Evropa - obecná charakteristika regionu
Říjen  Jednotlivé regiony - Střední Evropa
Listopad  Úvod Česká republika - historie
Prosinec  Česká republika - povrch, podnebí, vodstvo
Leden  Česká republika - obyvatelstvo, zemědělství
2. pololetí
Únor  Česká republika - průmysl
Březen  Česká republika - hospodářství
Duben Česká republika - kraje (Praha, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský)
Květen Česká republika - kraje (Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký)
Červen Česká republika - kraje (Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský)  
Přírodopis 1. pololetí                                    Ing. Šárka Lajtnerová
Září Stavba těla živočichů. Strunatci - savci - vejcorodí, živorodí.
Říjen Zajícovití. Hlodavci. Sudokopytníci.
Listopad Chobotnatci. Kytovci. Letouni. Hmyzožravci. Primáti.
Prosinec Lichokopytníci. Šelmy psovité. Šelmy kočkovité.
Leden Úvod do biologie člověka. Tkáně.
2. pololetí
Únor Biologie člověka - soustava opěrná, pohybová, oběhová - tělní tekutiny, imunita.
Březen oběhová soustava - krevní skup., srdce, mízní soustava, dýchací soustava
Duben trávicí soustava, výživa, vitaminy, vylučovací soustava, kožní soustava
Květen nervová soustava, smyslová soustava - zrak, čich, sluch, chuť
Červen hormonální soustava -  žlázy s vnitřní sekrecí, rozmnožovací soustava, období lidského života
 
 Dějepis Mgr. Radka Hlaváčová 
1. pololetí
Září  Opakování látky 7. ročníku, vývoj v Evropě v 16. století, náboženské války, stavovské povstání
Říjen Čechy po Bílé hoře, baroko, vývoj ve Francii v 17. století
Listopad Anglická občanská válka, Stuartovci, Oliver Cromwell, vývoj Anglie do r. 1707. Rusko od nástupu Romanovců po založení Petrohradu. Osvícenství, klasicismus. Marie-Terezie, Josef II. a jeho doba
Prosinec  Nový svět- vývoj na severoamerickém kontinentu. Revoluce ve Francii. Napoleon Bonaparte.
Leden  Napoleonské války, vědecko-technická revoluce a její dopady
2. pololetí
Únor Evropa 1815-1830  (období Svaté aliance), revoluce 1830, socialismus, liberalismus, národnostní hnutí v Evropě v 1. polovině 19. století
Březen  Čeští obrozenci, rok 1848, rozvoj zemědělství v 19. století.
Duben Významné osobnosti českého politického a kulturního života ve druhé polovině 19. století, sjednocení Itálie a Německa
Květen Vývoj ve velké Británii, v Asii a v Rusku během 19. století, 2. polovina 19. století v Čechách
Červen Realismus, impresionismus, expresionismus, kubismus. Antisemitismus, Tomáš Garrigue Masaryk, nové technické objevy a vynálezy. Sport.
 
Anglický jazyk 2. pololetí
únor člen určitý a neurčitý; doptání se na cestu, orientace ve městě, mapě; Londýn; Sv. Valentýn;slovní přízvuk
březen předpřítomný čas – použití, kladná věta; dělání návrhů, dialogy; Velikonoce; čtvtletní práce
duben předpřítomný čas – zápor, otázka, výrazy never, just, ever; procvičování předpřítomného času; slabé a silné tvary
květen Should/shouldn´t, must/mustn´t/don´t have to; frázová slovesa; zdravotní problémy, nemoci, úrazy; intonace
červen emergency service v Británii; poslechy písní s doplňováním; závěrečné opakování gramatiky a slovní zásoby; pololetní práce
  Uložit Uložit Uložit