Učivo 9. třída

Český jazyk

1. pololetí Učivo
září  Opakování látky 8. ročníku, pravopis a skladba, subjektivní a objektivní sdělení. Slovo a sousloví, význam slov, jádro slovní zásoby, slovní zásoba aktivní a pasivní. Vypravování.  Renesanční literatura.
říjen Synonyma, antonyma, homonyma. Rozvoj slovní zásoby. Slovní druhy. Výklad.
listopad Podstatná jména a přídavná jména. Barokní a klasicistní literatura. Popis uměleckého díla- líčení.
prosinec  Zájmena, číslovky. Slohová práce - popis uměleckého díla.
leden  Slovesa, pololetní práce z čj, úvaha, literatura poloviny 19. století
2. pololetí
únor Příslovce, literatura 2. pololviny 19. století, úvaha
březen Předložky, spojky, částice
duben citoslovce, opakování na přijímací zkoušky. Čtvrtletní práce. SKLADBA - druhy vět podle postoje mluvčího, věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent, mluvnický zápor; moderní básnické směry
květen přímá řeč, větné členy základní i rozvíjející, volný větný člen, samostatný větný člen, vsuvka; literatura o světových válkách v próze i poezii; projev
červen hláskosloví, slovní zásoba českého jazyka

Německý jazyk

1. pololetí Učivo
září Prázdninové cesty - opakování slovní zásoby, časování sloves, německy mluvící země - zajímavosti Popis místa, kde bydlím,časování nepravidelných sloves, předložky se 3. pádem
říjen zeptat se na směr cesty a cestu popsat - orientace podle plánu, přijmout a odmítnout pozvání předložky se 4. pádem
listopad  Osobní zájmena se 4. pádem, další slovesa s odlučitelnou předponou, pozvánka na koncert
prosinec Můj den - popis činností během dne, způsobové sloveso mussen, časové údaje - přeložky am, im, um, sloveso helfen + 3. pád
leden  Potraviny, popis jídelníčku, nakupujeme v obchodě - zdvořilostní obraty, množné číslo podstatných jmen, číslovky větší než 1 000
2. pololetí
únor  Můj týden - popis zálib a koníčků, rozvrh hodin, předměty ve škole,způsobové sloveso konnen, řadové číslovky
březen  Části těla - popis, dialogy - U lékaře,tvoření rozkazovacího způsobu, minulý čas (préteritum) sloves být, mít
duben  Ve městě a na vesnici - výhody a nevýhody,orientace dle plánu, předložky von- bis zu, von - aus, dopravní prostředky - cestování, způsobové sloveso wollen
květen  Počasí v ročních období - popis, blahopřání k narozeninám,oblečení  při různých příležitostech
červen  Prázdniny - cestujeme po celém světě, minulý čas (perfektum) slabých sloves , stupňování přídavných jmen

Matematika

1. pololetí Učivo
září  opakování 8. ročníku, zlomky, výrazy, mnohočleny, vzorce, rovnice, kruh, kružnice, válec, statistika
říjen  lomený výraz: definiční obor, krácení, rozšiřování, sčítání, odčítání
listopad  lomený výraz: násobení, dělení, složený lomený výraz, úpravy lomených výrazů
prosinec  lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli
leden soustava lineárních rovnic se dvěma neznámými: sčítací a dosazovací metoda
2. pololetí  Učivo
únor funkce, lineární, kvadratická, grafy
březen grafické řešení soustavy rovnic, funkce v praxi
duben podobnost, věty o podobnosti trojúhelníků, goniometrické funkce
květen tělesa, kužel, jehlan, koule
červen základy finanční matematiky
Dějepis - Mgr. Radka Hlaváčová
Učivo
září  Opakování - učivo 8. ročníku, vědecko - technická revoluce, situace před první světovou válkou
říjen  První světová válka a její politické, sociální a kulturní důsledky
listopad  Vznik ČSR, totalitní systémy
prosinec  Mezinárodní a hospodářská situace ve 20. a 30 letech
leden  Mezinárodní a hospodářská situace ve 20. a 30 letech
únor  Druhá světová válka, odboj, důsledky války
březen  Holocaust
duben  Nové uspořádání Evropy po 2. světové válce, ČSR za války
květen  Moderní dějiny, studená válka
červen  Moderní dějiny, souhrnné opakování
Fyzika
1. pololetí Učivo
září  opakování zvuk , magnetické pole
říjen  střídavý proud, elektromagnetické vlnění
listopad  vedení elektrického proudu v kovech, kapalinách a plynech
prosinec  polovodiče
leden  světlo
2. pololetí
únor  elektromagnetické záření
březen  zrcadla
duben  čočky
květen  optické přístroje
červen  vesmír
Chemie
1. pololetí Učivo
září  Názvosloví , hydroxidy,kyseliny, soli
říjen  Redoxní reakce oxidace, redukce
listopad  Výroba železa, oceli
prosinec  Zdorje energie obnovitelné a neobnovitelné
leden  Organické sloučeniny, úvod, vazby, řetězce
2. pololetí
únor  Uhlovodíky
březen  deriváty uhlovodíků
duben  alkoholy, aminokyseliny, plasty
květen  cukry, tuky, bílkoviny
červen  chemie a společnost
Zeměpis
1. pololetí Učivo
září  Úvod - obyvatelstvo, sídla, migrace
říjen  Struktura obyvatelstva
listopad  Sídla (město, venkov)
prosinec  Typy států, politické organizace
leden  Kolonizace; konflikty ve světě
2. pololetí
únor Světové hospodářství - úvod
březen Služby, cestovní ruch, doprava
duben Obchod, globalizace
květen Krajina a životní prostředí
červen Přírodní katastrofy; zeměpis v praxi

Přírodopis

1. pololetí Učivo
září Vznik a projevy života a jeho význam, vznik a stavba Země
říjen Neživá příroda - geologické vědy, minerály - fyzikální a chemické vlastnosti
listopad Mineralogický systém: prvky, sulfidy, halogenidy, oxidy
prosinec Mineralogický systém: uhličitany, sírany, fosforečnany, křemičitany
leden Petrologie - vznik, vlastnosti, horninový cyklus, třídění hornin, praktické využití
2. pololetí
únor Vnitřní geologické děje - litosférické desky, zemětřesení, sopečná činnost, tektonické poruchy - vrásy a zlomy
březen Vnější geologické děje - zvětrávání, gravitace, činnost vody, větru, organizmů, člověka
duben Půda a voda, Základy ekologie
květen EV - lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí, přirozené a umělé ekosystémy, Globální ekologické problémy Země, ochrana přírody
červen Genetika - podstata dědičnosti, gen, křížení
Hmyzožravci. Primáti.Uložit   Anglický jazyk 
1. pololetí Učivo
září přítomný čas prostý versus průběhový; stavová slovesa will x going to; minulý čas prostý versus průběhový
 říjen minulý zvyk used to + infinitiv; could/couldn´t; too/enough; oblečení, nákupy, móda; Halloween
 listopad předpřítomný čas (for, since), předpřítomný čas versus minulý čas (since/until); diskuse nad článkem; čtvrtletní test, poslechy a čtení s porozuměním
 prosinec tázací dovětky; Vánoce (písničky, tradice, zvyky v rodině); intonace u tázacích dovětků
 leden vztažné věty; should/might; péče o zdraví, stravovací návyky, problémy a léčba, pololetní test
2. pololetí Učivo
únor slovesa + infinitiv nebo –ing; příčestí přítomné popisující aktuální děj; Sv. Valentýn; Výslovnost /i/ a /ai/
březen příčestí minulé; Velikonoce (zvyky v ČR a anglicky mluvících zemí); čtvrtletní test
duben trpný rod; společnost a její problémy, příroda, město; přízvuk - passive
květen první podmínková věta; časové věty; frázová slovesa; reálie Austrálie; volba povolání, psaní životopisu; různá slova, stejný zvuk
červen poslechy písniček; závěrečné opakování gramatiky a slovní zásoby; pololetní test