Učivo 9. třída

Český jazyk

1. pololetí Učivo
září  Opakování látky 8. ročníku, pravopis a skladba, subjektivní a objektivní sdělení. Slovo a sousloví, význam slov, synonyma, antonyma
říjen Homonyma. Rozvoj slovní zásoby, jádro slovní zásoby, slovní zásoba aktivní a pasivní. Výklad. renesanční literatura.
listopad  Podstatná jména a přídavná jména. Barokní literatura. Popis uměleckého díla. Líčení.
prosinec  Zájmena, číslovky. Charakteristika. Literatura počátku 19. stol.
leden  Slovesa, pololetní práce z čj, úvaha, literatura poloviny 19. stoletetí
2. pololetí
únor Příslovce, literatura 2. pololviny 19. století, úvaha
březen Předložky, spojky, částice
duben citoslovce, SKLADBA - druhy vět podle postoje mluvčího, věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent, mluvnický zápor; moderní básnické směry
květen přímá řeč, větné členy základní i rozvíjející, volný větný člen, samostatný větný člen, vsuvka; literatura o světových válkách v próze i poezii; projev
červen hláskosloví, slovní zásoba českého jazyka

Německý jazyk

1. pololetí Učivo
září Prázdninové cesty - opakování slovní zásoby, časování sloves, německy mluvící země - zajímavosti Popis místa, kde bydlím,časování nepravidelných sloves, předložky se 3. pádem
říjen zeptat se na směr cesty a cestu popsat - orientace podle plánu, přijmout a odmítnout pozvání předložky se 4. pádem
listopad  Osobní zájmena se 4. pádem, další slovesa s odlučitelnou předponou, pozvánka na koncert
prosinec Můj den - popis činností během dne, způsobové sloveso mussen, časové údaje - přeložky am, im, um, sloveso helfen + 3. pád
leden  Potraviny, popis jídelníčku, nakupujeme v obchodě - zdvořilostní obraty, množné číslo podstatných jmen, číslovky větší než 1 000
2. pololetí
únor
březen
duben
květen
červen

Matematika

1. pololetí Učivo
září  opakování 8. ročníku, zlomky, výrazy, mnohočleny, vzorce, rovnice, kruh, kružnice, válec, statistika
říjen  lomený výraz: definiční obor, krácení, rozšiřování, sčítání, odčítání
listopad  lomený výraz: násobení, dělení, složený lomený výraz, úpravy lomených výrazů
prosinec  lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli
leden soustava lineárních rovnic se dvěma neznámými: sčítací a dosazovací metoda
2. pololetí  Učivo
únor funkce, lineární, kvadratická, grafy
březen grafické řešení soustavy rovnic, funkce v praxi
duben podobnost, věty o podobnosti trojúhelníků, goniometrické funkce
květen tělesa, kužel, jehlan, koule
červen základy finanční matematiky
Dějepis
1. pololetí Učivo
září  Opakování látky předchozích ročníků, 1. světová válka, Revoluce v Rusku 1917.
říjen Cena války. Versailleský mírový systém, vznik ČSR.
listopad  Dějepisná olympiáda, světová hospodářská krize, nástup nacismu
prosinec  Nástup nacismu v Německu a v Itálii, Norimberské zákony. Stalinismus
leden  První válečné konflikty v 30. letech, věda a technika mezi válkami u nás i ve světě, umění mezi válkami u nás i ve světě, projekt Hanin kufřík, holokaust
únor Nástup nacismu v ČSR, počátek 2. světové války, 2. světová válka do r 1943
březen  2. světová válka 1943 - 1945
duben Poválečný vývoj u nás
květen vývoj v ČSR a ČSSR do r. 1968
Fyzika
1. pololetí Učivo
září  opakování, magnetické
říjen  střídavý proud, elektromagnetické vlnění
listopad  vedení elektrického proudu v kovech, kapalinách a plynech
prosinec  Polovodiče
leden  Světlo
2. pololetí
únor
březen
duben
květen
červen
Chemie
1. pololetí Učivo
září  Názvosloví , hydroxidy,kyseliny, soli
říjen  Redoxní reakce oxidace, redukce
listopad  Výroba železa, oceli
prosinec  Zdorje energie obnovitelné a neobnovitelné
leden  Organické sloučeniny, úvod, vazby, řetězce
2. pololetí
únor
březen
duben
květen
červen
Zeměpis
1. pololetí Učivo
září  Úvod - obyvatelstvo, sídla, migrace
říjen  Struktura obyvatelstva
listopad  Sídla (město, venkov)
prosinec  Typy států, politické organizace
leden  Kolonizace
2. pololetí
únor Světové hospodářství - úvod
březen Služby, cestovní ruch, doprava
duben Obchod, globalizace
květen Krajina a životní prostředí
červen Přírodní katastrofy; zeměpis v praxi

Přírodopis

1. pololetí Učivo
září vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam, genetika - gen, alela, znak
říjen základní principy dědičnosti, křížení, chromozomy
listopad praktické využití genetiky, dědičné choroby
prosinec neživá příroda -  geologické vědy, Země ve Vesmíru - vznik a stavba Země, minerály - fyzikální a chem. vlastnosti
leden jednotlivé mineralogické třídy - prvky, sulfidy, halogenidy, oxidy, uhličitany, sírany, fosforečnany, křemičitany, horniny - úvod
2. pololetí
únor horninový cyklus, vnitřní geologické děje - litosférické desky, zemětřesení, sopečná činnost, tektonické poruchy - vrásy a zlomy
březen magmatické horniny, vnější geologické děje - zvětrávání, gravitace, činnost vody, větru, organizmů, člověka
duben sedimentární horniny, metamorfované horniny, půda a voda
květen regionální geologie ČR, Ekologie, EV - lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí
červen koloběh látek a toky energií v ekosystému, globální ekologické problémy Země, ochrana přírody
Hmyzožravci. Primáti.Uložit   Anglický jazyk 
2. pololetí Učivo
únor slovesa + infinitiv nebo –ing; příčestí přítomné popisující aktuální děj; Sv. Valentýn; Výslovnost /i/ a /ai/
březen příčestí minulé; Velikonoce (zvyky v ČR a anglicky mluvících zemí); čtvrtletní test
duben trpný rod; společnost a její problémy, příroda, město; přízvuk - passive
květen první podmínková věta; časové věty; frázová slovesa; reálie Austrálie; volba povolání, psaní životopisu; různá slova, stejný zvuk
červen poslechy písniček; závěrečné opakování gramatiky a slovní zásoby; pololetní test