+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Učivo 7. ročník

Pomůcky a učivo 7. ročník

Pomůcky

Pomůcky na M
rýsovací potřeby: pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr, kružítko, tužka ( mikrotužka)

Pomůcky na VV
vodovky, tempery, pastelky, voskovky, suché pastely, tuš černá, tužka měkká, štětce ploché i kulaté, guma, lepidlo, klovatina, kelímky, hadr, podložka, paleta (či tácek), triko na převlečení, to vše v kufříku nebo pevné krabici

Pomůcky na TV
sportovní oděv ven i do tělocvičny, sportovní obuv ven, sálová obuv

Učivo

Březen – červen

 

Český jazyk
Mluvnice: N
eohebné slovní druhy, skladba – druhy vět, větné členy, vedlejší věty; pravopis i/í a y/ý, psaní velkých písmen
Literatura: Zvířecí hrdina v literárním díle, literatura pro mládež, poezie a vtip, hrdina literárního díla, sci-fi 
Sloh: Administrativní styl – žádost a životopis, referát; vypravování; naslouchání a reprodukce slyšeného

 

Anglický jazyk  

Březen 

Comparative and superlative adjectives. Easter

Duben

Past simple – to be Regular verbs Irregular verbs……positive My trip, travelling

Květen, červen

Past simple Regular, irregular verbs……negative, question Movies, a film review Stars biography Independence day

 

Matematika:  

Březen

Přímá a nepřímá úměrnost

Duben

Procenta

Květen, červen

Geometrické rovinné útvary

 

Fyzika: 

Únor, březen

Otáčivé účinky síly, páka

Duben, květen

Tlak, vztlaková síla

Červen

Plyn a tlak

 

Přírodopis: 

Březen

Rostlinná buňka a stavba rostlinného těla

Princip fotosyntézy, dýchání, růstu a rozmnožování u rostlin

Duben

Systém rostlin – poznávání a zařazování daných zástupců běžných druhů řas, mechorostů a kapraďorostů

Rostlinné orgány – kořen, stonek, list, květ semeno a plod

Květen

Rostlinné orgány – kořen, stonek, list, květ semeno a plod

Nahosemenné a krytosemenné rostliny – poznávání a zařazování do systému vybraných zástupců

Červen

Krytosemenné rostliny – poznávání a zařazování do systému vybraných zástupců

Hospodářsky významné rostliny, význam rostlin a jejich ochrana

 

Zeměpis:

Březen – duben

Asie podle regionů (povrch, vodstvo, podnebí, rostlinstvo, živočišstvo, nerostné suroviny, průmysl, zemědělství, obyvatelstvo a sídla, doprava, cestovní ruch)

Duben – květen 

Austrálie, Oceánie (povrch, vodstvo, podnebí, rostlinstvo, živočišstvo, nerostné suroviny, průmysl, zemědělství, obyvatelstvo a sídla, doprava, cestovní ruch)

Květen – červen

Polární oblasti, přehled oceánů

Úvod – Evropa

 

Dějepis: 

Vláda Lucemburků

Husitství

Kultura vrcholného středověku – gotika

Vláda Jagellonců, Jiřího z Poděbrad

Reformace