+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Učivo 9. ročník

Matematika učivo
červen

květen

duben

finanční matematika

tělesa: jehlan, kužel, koule

podobnost, věty o podobnosti trojúhelníků

březen definiční obor, obor hodnot, graf; přímá úměrnost, nepřímá úměrnost, lineární a nelineární funkce

 

Přírodopis učivo
březen geologické děje, dějiny Země
duben sféry Země
květen úvod do ekologie

 

Chemie učivo
březen kyslíkaté deriváty
duben úvod do biochemie – sacharidy, lipidy a proteiny
květen vitamíny, léky, drogy, plasty a další významné chemické sloučeniny

 

Anglický jazyk učivo
březen Jobs, present perfect – already, still, yet, writing CV, applying for a job
duben Feeling sick, second conditional, visiting a doctor
květen British and Czech traditions, expressing conttrast, writing a profile

 

 

Zeměpis učivo
březen Průmysl – energetický, těžký, zpracovatelský

Cestovní ruch – hlavní oblasti cestovního ruchu

duben
květen
červen
Český jazyk květen 2022
český jazyk Výjimky z větné skladby. Velká písmena.
literatura texty o 20. století – světové války, referáty ze samostatného rozboru básně
sloh Charakteristika, proslov
Český jazyk červen 2022
český jazyk Zvuková stránka jazyka. Obecné výklady o jazyce.
literatura Texty o 20. století – diktatura. Příběhy strašné i smutné.
sloh Proslov
Německý jazyk učivo
únor 3. lekce – Mein Tag – vyprávět o průběhu svého dne,potraviny -mluvit o jídelníčku,pracpvat s časovými údajičíslovky větší než 100, v obchodě- zdvořilostní vazby
březen 4. lekce- Meine Woche – popsat svůj týdenní program, domluvit si schůzku, pracovat s rozvrhem hodin, popsat, co se ve škole smí a nesmí
duben 5. lekce- Was tut dir weh- co tě bolí- popsat části těla,vyjádřit, co tě bolí,domluvit se u lékaře, rozkazovací způsob, minulý čas jednoduchý
květen
červen
Dějepis Učivo
březen 2. světová válka, učebnice od str. 54
duben 2. světová válka na našem území, poválečné konference
květen 2. polovina 20. století, vývoj v ČSR a ČSSR – 1948, 1968
červen vývoj v ČSSR – 70. léta, rok 1989
Fyzika Učivo
leden elektromagnetické vlnění
únor světelné jevy
březen optika – zrcadla, čočky
duben optika – zrcadla, čočky, mikroskop, dalekohled
květen
červen

 

Návštěva úřadu práce 8. 10. 2021

Abychom si zvolili co nejlépe svoji životní cestu, můžeme se poradit, musíme si najít co nejvíce informací o středních školách.

Pomůcky

Tradiční kufřík na VV.

Na TV nezapomeňte, že do tělocvičny musíte mít vhodné boty.