+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Učivo 9. ročník

Matematika učivo
říjen

listopad

prosinec

lomený výraz

počítání s lomenými výrazy

rovnice s neznámou ve jmenovateli

 

Chemie učivo
září soli a pH
říjen chemické reakce a rovnice
listopad redoxní reakce, elektrolýza, koroze, oxidace a redukce

 

Přírodopis učivo
září anatomie a fyziologie člověka – opakování
říjen vznik a stavba Země
listopad nerosty a horniny

 

Anglický jazyk učivo
říjen numbers, more than, 1st conditional
listopad passive, a green city, Halloween
prosinec present perfect, friendship

 

 

Zeměpis učivo
září Obyvatelstvo a sídla
říjen Společenské a hospodářské prostředí
listopad Světové hospodářství
Český jazyk září 2022
český jazyk opakování látky 8. ročníku; slovní zásoba a význam slova
literatura cestopis a náměty z indiánského prostředí
sloh Vypravování a naslouchání
Český jazyk říjen 2022
český jazyk Významové vztahy mezi slovy, rozvoj slovní zásoby
literatura Renesance v literatuře
sloh Výklad
Německý jazyk
září Prázdninové cesty, opakování slovní zásoby a mluvnice, vazba es gibt
říjen 1. lekce – Popis místa, kde bydlím, jednoduchá orientace ve městě,nepravidelná slovesa, slovesa s odlučitelnou předponou,předložky se 3. pádem, další přivlastňovací zájmena
listopad- prosinec 2. lekce -Vyprávění o průběhu dne, povinnostech, koníčcích, co se smí a nesmí dělat,časové údaje, číslovky do 100 000, některá způsobová slovesa
Dějepis Učivo
září opakování učiva 8. ročníku, První světová válka
říjen ČSR za 1.světové války, legie, vznik samostatného státu
listopad Meziválečné období, konflikty, věda a technika mezi válkami
prosinec Mnichovský diktát, druhá světová válka
Fyzika Učivo
září

ELEKTROMAGNETICKÉ DĚJE:elektrické a magnetické pole – elektrická a magnetická síla; elektrický náboj

říjen tepelné účinky elektrického proudu; elektrický odpor; stejnosměrný elektromoto
listopad transformátor; bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji a zařízeními,zapojení polovodičové diody, elektrický proud v polovodičích

 

Pomůcky

Tradiční kufřík na VV.

Na TV nezapomeňte, že do tělocvičny musíte mít vhodné boty.