+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Učivo 9. ročník

Matematika učivo
únor

březen

duben

funkce, přímá, nepřímá úměrnost, lineární funkce

nelineární funkce, řešení soustavy rovnic graficky

podobnost, goniometrické funkce

 

Chemie učivo
březen deriváty uhlovodíků
duben, květen úvod do biochemie – tuky, cukry a bílkoviny
červen chemický průmysl v ČR

 

Přírodopis učivo
březen vnitřní a vnější geologické děje
duben geologické dějiny Země
květen, červen úvod do ekologie, genetika

 

Anglický jazyk učivo
únor present perfect, will have to, jobs
březen 2nd conditional
duben body parts, illnesses, visiting a doctor

 

 

Zeměpis učivo
únor průmysl
březen průmyslové oblasti světa
Český jazyk učivo
září opakování látky 8. ročníku; slovní zásoba a význam slova
cestopis a náměty z indiánského prostředí
vypravování a naslouchání
říjen významové vztahy mezi slovy, rozvoj slovní zásoby
renesance v evropské literatuře
výklad
listopad odvozování, přejímání, stavba slova
česká renesance
popis uměleckého díla
prosinec slovní druhy – podstatná jména
baroko
popis uměleckého díla
leden přídavná jména
klasicismus a realismus
popis uměleckého díla, charakteristika
únor zájmena, číslovky
moderní básnické směry
charakteristika
březen slovesa, neohebné slovní druhy
moderní básnické směry
diskuse, proslov
Německý jazyk
září Prázdninové cesty, opakování slovní zásoby a mluvnice, vazba es gibt
říjen 1. lekce – Popis místa, kde bydlím, jednoduchá orientace ve městě,nepravidelná slovesa, slovesa s odlučitelnou předponou,předložky se 3. pádem, další přivlastňovací zájmena
listopad- prosinec 2. lekce -zeptat se na směr cesty – popsat cestu, orientace ve městě, přijmout a odmítnout pozvání, předložky se 4. pádem na otázku wohin? Přivlastňovací a osobní zájmena ve 4. pádě
Vyprávět o průběhu svého dne,mluvit o svém jídelníčku
leden 3. lekce- Charakterizovat své povinnosti, pracovat s časovými údaji během dne, používat číslovky větší než 100
únor 4. lekce – Popsat můj týdenní program, podat informace o škole, pracovat s rozvrhem hodin, domluvit si schůzku, popsat, co se ve škole smí a nesmí, další způsobová slovesa
Dějepis Učivo
prosinec meziválečná kultura, První republika, světová hospodářská krize
leden konflikty před 2.světovou válkou, mnichovská diktát, 2.světová válka – příčiny, záminka, první fáze
únor 2.světová válka – průběh, bitvy, výsledky, ukončení války
březen Protektorát Čechy a Morava
Fyzika Učivo
únor optika- zdroje světla, optická prostředí, zákon odrazu, lom světla
březen optika- zrcadla, čočky
duben  optika- optické přístroje, lupa, mikroskop, dalekohledy

 

Pomůcky

Tradiční kufřík na VV.

Na TV nezapomeňte, že do tělocvičny musíte mít vhodné boty.