+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Školská rada

Školská rada

Zápis z jednání školské rady, která se sešla ve středu 30.8.2023 v 15:30 hod. v budově ZŠ a MŠ Lochovice.

Přítomni:        Mgr. Iva Laštovičková, Romana Kuncová, František Šimpach, Mgr. Šárka Vašíková

Omluveni:      Barbora Markuláková, Hana Handlová

 Přizvána byla ředitelka školy: Mgr. Radka Hlaváčová, Mgr. Michaela Zettlitzerová

 Program jednání:

 1. Úvod
 2. Projednání a schválení školního řádu pro školní rok 2023/2024
 3. Projednání ŠVP Cesta za poznáním – verze 4
 4. Diskuse

Průběh jednání:

Jednání vedla Romana Kuncová, zapisovatelem je Romana Kuncová.

Ad 3. Školská rada projednala novou verzi ŠVP – Cesta za poznáním – od 1.9.2023 platná verze 4.

Nový je – závazný počet hodin v jednotlivých třídách, zkratky předmětů, předmět informatika. Průřezová témata jsou zařazena do všech předmětů.

Ad 4. Paní ředitelka poskytla informace k učebnímu plánu: Ve školním roce jsou nově otevřeny dvě druhé třídy 2.A, 2.B. Předmět informatika je zařazen od 4. ročníku do 9. ročníku.

 

Školská rada projednala:

Školní řád pro školní rok 2023/2024

ŠVP – Cesta za poznáním, 4. verze

 

Školská rada schválila:

Školní řád pro školní rok 2023/2024

 

Zapsala: Romana Kuncová

Ověřila: Mgr. Šárka Vašíková

Zápis z jednání školské rady při ZŠ a MŠ Lochovice ze dne 6. 12. 2022

Přítomni:        Mgr. Šárka Vašíková, Romana Kuncová, František Šimpach, Barbora Markuláková, Hana Handlová

Omluveni:      Mgr. Iva Laštovičková

Přizvána byla ředitelka školy: Mgr. Radka Hlaváčová, Mgr. Michaela Zettlitzerová

 Program jednání:

 1. Úvod
 2. Přivítání nových členů školské rady
 3. Diskuse

Průběh jednání:

Jednání vedla Romana Kuncová, zapisovatelem je Romana Kuncová.

Ad 2. Jednání se zúčastnily dvě nové členky školské rady – Hana Handlová a Barbora Markuláková (zástupce zřizovatele školy), které byly seznámeny s průběhem školské rady.

Ad 3. Diskuse proběhla na tyto témata:

 • Oblečení na běžné vyučování – dotaz vznesl jeden z rodičů, zda je vhodné nošení tepláků na běžné vyučování (tedy i mimo hodiny tělesné výchovy). Dle informací zástupců školy se tímto neporušuje školní řád, a tedy není možné žákům nařizovat typ oblečení. Volba vhodného typu oblečení je s žáky řešena v rámci výuky.
 • Zástupci obce navrhují zorganizování „jarní brigády“ na úklid areálu v okolí školky.
 • Proběhla diskuse ohledně kvality jídla ve školní jídelně.
 • Seznámení členů školské rady s návrhem na rekonstrukci odborné učebny, na kterou byla podána žádost o dotaci.
 • Projednán stávající zákaz vstupu žáků na plochu fotbalového hřiště v hodinách tělesné výchovy. Zástupci zřizovatele zjistí možnost zrušení tohoto zákazu na nejbližším zasedání obecního zastupitelstva.

Příští ŠR se sejde pravděpodobně v jarních měsících 2023 (den a hodina bude upřesněna v pozvánce).

Zapsala: Romana Kuncová

Ověřila: Mgr. Šárka Vašíková

Zápis z jednání školské rady při ZŠ a MŠ Lochovice ze dne 31. 8. 2022

Přítomni: Romana Kuncová, Mgr. Iva Laštovičková, Klára Pazderová, Mgr. Šárka Vašíková

Omluveni: Vladimír Chot, František Šimpach

Přizvány: Mgr. Radka Hlaváčová, Mgr. Michaela Zettlitzerová

Program jednání:

 1. Školská rada projednala a schválila školní řád pro rok 2022/23
 2. Školská rada projednala školní vzdělávací plán Cesta za poznáním – verze 2 a 3
 3. Školská rada se seznámila s tím, že ve školním roce 2022/23 jsou otevřeny dvě první třídy.
 4. Další informace k učebnímu plánu: Školská rada se seznámila a rozdělením vzdělávací oblasti člověk a svět; v 7. ročníku zařazeny volitelné předměty informatika, sportovně turistický seminář a seminář z přírodopisu; v ročnících s vyšším počtem žáků rozdělena výuka AJ, NJ a PČ; ve 2. ročníku vyšší počet žáků – rozdělena výuka TV.
 5. Diskuse – otevření Informačního centra pro dojíždějící žáky ze spádových obcí, provoz bude probíhat od 13,45 do 15,00 hod. Podle potřeb žáků.

Zapsala: Romana Kuncová

Zápis z jednání školské rady při ZŠ a MŠ Lochovice ze dne 30. listopadu 2021 (online schůzka)

Přítomni: Romana Kuncová, Vladimír Chot, Mgr. Šárka Vašíková, Mgr. Iva Laštovičková, František Šimpach

Omluvena: Klára Pazderová

Přizvány: Mgr. Radka Hlaváčová, Mgr. Michaela Zettlitzerová

Program jednání:

 1. Školská rada projednala Volební řád školské rady. Doplněn bod o průběhu hlasování o text „nebo elektronickým dotazníkem v časově omezeném období“.
 2. Projednán a schválen Jednací řád školské rady, který zůstává beze změn (z 25. 4. 2018).
 3. Projednána a schválena Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Lochovice za šk. rok 2020/2021 s drobnou úpravou.
 4. 27. 8. 2021 se konaly volby do školské rady z řad pedagogů. Pedagogická rada projednala a na další volební období jako své zástupce zvolila Mgr. Ivu Laštovičkovou a Mgr. Šárku Vašíkovou.
 5. Volba předsedy školské rady. Nadpoloviční většinou přítomných členů byla zvolena paní Romana Kuncová.

Zapsala: Mgr. Iva Laštovičková

Výsledky doplňovacích voleb do školské rady

 1. – 25. 11. proběhly volby do školské rady. Voleni byli zástupci z řad rodičů. V přípravném výboru k volbám byly zapojeny všechny třídní učitelky ZŠ a MŠ Lochovice, distribuovaly volební lístky dětem. Přípravný výbor vedly paní učitelky Iva Laštovičková a Šárka Vašíková. Rodiče mohli na lístku označit maximálně 2 kandidáty. Odevzdáno bylo 88 platných volebních lístků, nakonec rodiče rozdělili mezi kandidáty 140 hlasů. Žádný volební lístek nebyl chybně označen.

Opravdu velmi děkujeme všem kandidátům, kteří se účastnili voleb, bylo jich celkem 5, na volebním lístku byli uvedeni v abecedním pořadí. Vítězem se podle volebního řádu stávají ti dva kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů.

Přehled výsledků

 1. místo – František Šimpach, 44 hlasů
 2. místo – Romana Kuncová, 33 hlasů
 3. místo – Lukáš Růžička, 32 hlasů
 4. místo – Martin Podlaha, 16 hlasů
 5. místo – Michal Dvořák, 15 hlasů

Doplněná školská rada se sejde v úterý 30. 11. v 16,00 na online schůzce.

Volby do školské rady

Vážení rodiče, 23. 11. 2021 na třídních schůzkách proběhnou volby do školské rady. Uvádíme Vám zde v abecedním pořadí jména kandidátů.

Kandidáti do školské rady z řad zástupců rodičů

 • Michal Dvořák
 • Romana Kuncová
 • Martin Podlaha
 • Lukáš Růžička
 • František Šimpach

U voleb se s Vámi všemi těšíme na shledanou, za volební tým Š. Vašíková

Školská rada se sešla ve středu 1. 9. 2021 v 16.00 hod. v ředitelně ZŠ a MŠ Lochovice

Přítomni: Mgr. Iva Laštovičková, Romana Kuncová, Vladimír Chot, Klára Pazderová, Mgr. Šárka Vašíková, František Šimpach

Přizvány: Mgr. Radka Hlaváčová, Mgr. Michaela Zettlitzerová

Program jednání:

1. Školská rada projednala a schválila Školní řád pro šk. rok 2021/2022.

2. Školská rada projednala úpravy v ŠVP ZV – Cesta za poznáním.

3. Proběhla diskuse, jak řešit volný čas žáků po skončení vyučování až do odjezdu autobusů. Nejdelší prodleva mezi koncem vyučování a odjezdem autobusů se týká především dětí ze Lhotky.

4. Příprava plánovaných voleb nových členů do Školské rady z řad rodičů.

Příští ŠR se uskuteční v listopadu 2021.