+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

DUMy

DUMy

Sady DUM příloha
Na této stránce jsou publikovány sady DUM, které byly vytvořeny na naší škole v rámci projektu EU OPVK investice do rozvoje vzdělávání.

1. stupeň

Třída Popis sady Ke stažení aktivní verze Ke stažení PDF
1. třída
Český jazyk
Poznávání hlásky a písmene m, M, a, A, l, L, s, S, p, P, u, U, i, I, j, J, y, Y, n, N, v, V, z, Z, d, D, k, K, š, Š, r, R, c, C, h, H. ActivBoard:
1.třída ČJ
1.třída ČJ
2. – 3. třída Matematika Testy, závěrečný test pro 2. ročník, opakovací test pro 3. ročník, sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes 10, násobení a dělení do 5 MS Word:
2.-3. třída M
2.-3.třída M
3. třída Matematika Zaokrouhlování na 10, sčítání a odčítání do 100, násobky 1, 2, 3, 4 a 5, barevné násobení, barevné dělení, sčítání a odčítání do sta ActivBoard:
3.třída M
3.třída M
3. třída Matematika Zaokrouhlování na desítky, násobení a dělení 4, 5, 6, 7 PowerPoint:
3.třída M
3.třída M
4. třída
Český jazyk
Slova spisovná a nespisovná, přímá řeč, předložky a předpony, vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z, ohebné a neohebné slovní druhy ActivBoard:
4. třída
4. třída Čj
4. třída
Český jazyk
Podstatná jména a jejich kategorie, vzory, slovesa a jejich kategorie, shoda přísudku s podmětem, věta jednoduchá a souvětí ActivBoard:
4. třída
4. třída Čj
4. a 5. třída Český jazyk Podstatná jména všech rodů a jejich vzory a skloňování, zdvojené souhlásky, shoda přísudku s podmětem, předložky s, se/z, ze, skupiny mě/mně, vyjmenovaná slova, slovní druhy, přídavná jména, jejich vzory a skloňování, podmiňovací způsob, zájmena, číslovky ActivBoard:
4.-5.třída ČJ
4.-5.třída ČJ
4. a 5. třída Český jazyk Podstatná jména ženského rodu, vzory podstatných jmen, zdvojené souhlásky PowerPoint:
4.-5.třída ČJ
4.-5.třída ČJ

2. stupeň

Třída Popis sady Ke stažení aktivní verze Ke stažení PDF
6. třída Matematika Desetinná čísla, nejmenší násobek, největší dělitel, objem krychle, kvádru, povrch krychle, kvádru, převody jednotek, součet úhlů v trojúhelníku Easiteach:
6.třída M
6.třída M
7. třída, Matematika Procenta, na procenta trojčlenkou, promile, zlomek, násobení zlomků, sčítání a odčítání celých čísel, zobrazování a porovnávání celých čísel, jednoduché finance Easiteach:
7.třída M
7.třída M
8. třída, Matematika Vzorce pro mnohočleny, vytýkání před závorku, pythagorova věta, povrch válce, obsah kruhu, délka kružnice, objem válce, povrch válce, druhá mocnina + statistika (MS Excel) Easiteach:
8.třída M
8.třída M
9. třída, Matematika Přepona, odvěsna, jehlan kužel, definiční obor, funkce sinus, cosinus, tangens, metoda dosazovací a sčítací Easiteach:
9.třída M
9.třída M
6. – 9. třída Fyzika Střídavý proud, magnetické a elektrické vlastnosti látek, polohová energie, rychlost, síla, skládání sil, polovodičové součástky, páka AktivBoard:
6.-9.třída F
6.-9.třída F
6. – 9. třída Fyzika Elektromagnetické vlny, délka, objem, hmotnost, hustota, hydrostatický tlak, teplota, zvuk PowerPoint:
6.-9.třída F
6.-9.třída F
9. třída
Český jazyk
Cestopis v české literatuře, mýtus, renesance, synonyma, mnohoznačnost, antonyma, přechodník přítomný, slovesné třídy, vid, větné vzorce AktivBoard:
9.třída ČJ
9.třída ČJ
6. třída
Český jazyk
Slovní druhy, pády podstatných jmen, podstatná jména pomnožná, hromadná a látková, Velká písmena, skloňování podstatných jmen, abstraktnost a konkrétnost AktivBoard:
6.třída ČJ
6.třída ČJ
6. třída
Český jazyk
Přídavná jména, stupňování přídavných jmen AktivBoard:
6.třída ČJ
6.třída ČJ
6. třída
Český jazyk
Týž, tentýž, číslovky, užití spojek, slovesa, podmět, přísudek, přívlastek, předmět, větné vzorce AktivBoard:
6.třída ČJ
6.třída ČJ
6. třída
Český jazyk
Velká písmena v aplikaci Easiteach Easiteach:
6.třída ČJ
6.třída ČJ
6. – 7. třída Přírodopis Mlži, dravci u nás i ve světě, pěvci, šplhavci, amarylkovité, planě rostoucí lilkovité rostliny PowerPoint:
6.-7.třída Př
 6.-7.třída Př
8. – 9. třída Přírodopis Hmyzožravci, kytovci, šelmy kočkovité, krev, páteř, soustava vylučovací, nakažlivé nemoci, druhohory, třídění nerostů, organogenní usazené horniny, oxidy bezvodé i vodnaté, třídění půd PowerPoint:
8.-9.třída Př
 8.-9.třída Př
6. – 7. třída Anglický jazyk Přítomný čas průběhový, tradice: Vánoce a Velikonoce, vyjádření budoucnosti vazbou be going to, úvod k modálním slovesům, tradice: Sv. Valentýn, počitatelnost podstatných jmen, stupňování přídavných jmen, porovnávání a přirovnávání AktivBoard:
6.-7.třída Aj
6.-7.třída Aj
8. – 9. třída Anglický jazyk  Vyjádření budoucnosti pomocí will, minulý čas průběhový, tázací dovětky, určitý člen the s názvy míst, slovesa s -ing a s infinitivem, vztažné věty, přitakávací dodatky, první podmínková věta, časové věty, reálie: Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn, tradice: Sv. Valentýn AktivBoard:
8.-9.třída Aj
8.-9.třída Aj