+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Učivo 6. ročník

Učivo 6. ročník

Matematika

 • březen: trojúhelník: vnitřní, vnější úhly, dělení trojúhelníků, konstrukce ze tří stran, výšky, těžnice, střední příčky, kružnice opsaná a vepsaná
 • duben: osová a středová souměrnost
 • květen: čtyřúhelníky: čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník, lichoběžník
 • červen: hranoly: vlastnosti, síť, povrch, objem

 

Český jazyk

 • Tvarosloví – slovesa, mluvnické kategorie sloves, slovesný čas a způsob
 • Dobrodružná literatura
 • Jednoduché komunikační žánry –  popis postavy, pracovního postupu

Anglický jazyk

 • duben: personal, possessive, objective pronouns; this and that; possessive’s; preposition of place; have to, must, mustn’t
 • květen a červen: present continuous; to be – minulý čas, triády nepravidelných sloves; how much; clothes, shopping

Dějepis

 • duben – červen: Antické Řecko a Řím

Fyzika

 • září, říjen – skupenství látek, difuze, Brownův pohyb
 • listopad, prosinec – síla, gravitační síla
 • prosinec – elektrické vlastnosti látek
 • prosinec, leden – magnetické vlastnosti látek
 • leden, únor, březen – fyzikální veličiny, délka, objem
 • duben, květen – fyzikální veličiny – hmotnost, hustota
 • červen – změna objemu tělesa v závislosti na teplotě

Zeměpis 

 • Březen – duben: Utváření zemského povrchu; Dotváření zemského povrchu
 • Duben: Tvary zemského povrchu, Atmosféra
 • Květen: Hydrosféra
 • Červen: Pedosféra, Biosféra

Přírodopis

 • březen: bezobratlí živočichové – charakteristika jednotlivých tříd a vybraní zástupci (žahavci)
 • duben: bezobratlí živočichové – charakteristika jednotlivých tříd a vybraní zástupci (hlísti, ploštěnci a měkkýši)
 • květen: bezobratlí živočichové – charakteristika jednotlivých tříd a vybraní zástupci (měkkýši a kroužkovci)
 • červen: bezobratlí živočichové – charakteristika jednotlivých tříd a vybraní zástupci (členovci)

Informatika

 • Poučení o řádu učebny
 • šifry obrázkové a symboly
 •  písmenné kódy

Pomůcky:

matematika – trojúhelník, pravítko, úhloměr, kružítko, tvrdá tužka (vždy oznámím předem, kdy budou rýsovací pomůcky třeba)

tělesná výchova – sportovní oblečení (ven i do tělocvičny), sálová obuv do tělocvičny

výtvarná výchova – vodovky, tempery, pastelky, voskovky, suché pastely, tuš černá, tužka měkká, štětce ploché i kulaté, guma, lepidlo, klovatina, kelímky, hadr, podložka, paleta (či tácek), triko na převlečení, to vše v kufříku nebo pevné krabici