+ 420 311 537 761
zs.lochovice@sendme.cz
Základní škola
a Mateřská škola Lochovice

č.p. 4, 267 23 Lochovice

Učivo 10. ročník

Matematika učivo
květen

červen

 

podobnost (výpočty z praxe), goniometrie (sin, cos)

goniometrie (tg, cotg), tělesa (jehlan, kužel, koule)

 

 

Chemie učivo
březen deriváty uhlovodíků
duben, květen úvod do biochemie – tuky, cukry a bílkoviny, nukleové kyseliny
červen plasty, vitamíny a barviva, chemický průmysl v ČR

 

Přírodopis učivo
duben vnitřní a vnější geologické děje
květen geologické dějiny Země, půda
červen úvod do ekologie, genetika

 

Anglický jazyk učivo
květen expresing contrast, British family
červen be allowed to – can, must – have to

 

 

Zeměpis učivo
květen mezinárodní hospodářství; globalizace
červen životní prostředí; globální změny
Český jazyk učivo
září opakování látky 8. ročníku; slovní zásoba a význam slova
cestopis a náměty z indiánského prostředí
vypravování a naslouchání
říjen významové vztahy mezi slovy, rozvoj slovní zásoby
renesance v evropské literatuře
výklad
listopad odvozování, přejímání, stavba slova
česká renesance
popis uměleckého díla
prosinec slovní druhy – podstatná jména
baroko
popis uměleckého díla
leden přídavná jména
klasicismus a realismus
popis uměleckého díla, charakteristika
únor zájmena, číslovky
moderní básnické směry
charakteristika
březen slovesa,
moderní básnické směry
úvaha
duben přechodníky, opakování. Příslovce.
literatura o válce
diskuse, proslov
květen neohebné slovní druhy
literatura 20. století, proslov
Německý jazyk
září Prázdninové cesty, opakování slovní zásoby a mluvnice, vazba es gibt
říjen 1. lekce – Popis místa, kde bydlím, jednoduchá orientace ve městě,nepravidelná slovesa, slovesa s odlučitelnou předponou,předložky se 3. pádem, další přivlastňovací zájmena
listopad- prosinec 2. lekce -zeptat se na směr cesty – popsat cestu, orientace ve městě, přijmout a odmítnout pozvání, předložky se 4. pádem na otázku wohin? Přivlastňovací a osobní zájmena ve 4. pádě
Vyprávět o průběhu svého dne,mluvit o svém jídelníčku
leden 3. lekce- Charakterizovat své povinnosti, pracovat s časovými údaji během dne, používat číslovky větší než 100
únor

březen

duben

květen

červen

4. lekce – Popsat můj týdenní program, podat informace o škole, pracovat s rozvrhem hodin, domluvit si schůzku, popsat, co se ve škole smí a nesmí, další způsobová slovesa
5. lekce – Popsat části těla a vyjádřit, co tě bolí, domluvit se u lékaře, dát někomu příkaz – rozkazovací způsob, popsat, kde jsi byl – minulý čas slovesa sein, haben
6. lekce – požádat o informaci, jednoduše popsat cestu, orientovat se v plánu města, popsat místo, kde bydlíš, vyjádřit kam a čím chceš jet
7. lekce – dokážeš mluvit o počasí, popíšeš svoje oblečení a modu ve škole, popíšeš nějakou událost, svátky a význačné dny u nás – popřeješ písemně i ústně
8. lekce – popíšeš své plány na prázdniny a události v minulém čase, vyjádříš, co se ti líbí a nelíbí
Dějepis Učivo
duben Poválečná situace, Postupimská konference, Studená válka
květen Poválečná situace v ČSR, únor 1948, 1968, normalizace
červen Významné události do roku 1989, shrnutí
Fyzika Učivo
únor optika- zdroje světla, optická prostředí, zákon odrazu, lom světla
březen optika- zrcadla, čočky
duben  optika- optické přístroje, lupa, mikroskop, dalekohledy
květen Vesmír
červen Jaderné reakce

 

Pomůcky

Tradiční kufřík na VV.

Na TV nezapomeňte, že do tělocvičny musíte mít vhodné boty.